Yri­tys­neu­vo­jan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to — etäkoulutus

 In Ajankohtaista, Avoimet koulutukset, Uutiset

Ope­tan PSK Aikuis­opis­ton yri­tys­neu­vo­jan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­nos­sa kah­del­la opintojaksolla.

💜 Tulok­sia ja hyvin­voin­tia itsen­sä johtamisesta

🤯 Haas­ta­vien vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­den hallinta

Itsen­sä joh­ta­mi­seen kuu­luu olen­nai­ses­ti se, ettei oman hyvin­voin­nin kus­tan­nuk­sel­la yri­tä pääs­tä tavoitteisiin.

Haas­ta­vis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­ta voi teh­dä itsel­le hel­pom­pia poh­ti­mal­la, mil­lä eri tavoil­la pys­tyy aset­tu­maan tilan­tee­seen ja miten voi sää­del­lä tun­tei­taan. Kum­paa­kin voi oppia!

Yri­tys­neu­vo­jan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to on etä­kou­lu­tus ja se alkaa 4.10. PSK-Aikuisopistolla.

Vii­mei­nen hake­muk­sen jät­tä­mis­päi­vä on 27.9.

Kou­lu­tuk­ses­sa sinul­la on mah­dol­li­suus kehit­tää työ­ta­po­ja­si ja saa­da uusia ideoi­ta, väli­nei­tä ja työ­ka­lu­ja yri­tys­neu­vo­jan työ­hön ja neu­von­ta­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si pys­tyt hoi­ta­maan yri­tys­neu­von­taa laa­duk­kaas­ti asiak­kaan tar­peet huomioiden.

 Löy­dät lisä­tie­to­ja täs­tä lin­kis­tä: Yri­tys­neu­vo­jan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to — PSK-Aikuis­opis­to amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta Oulussa

Recommended Posts