Yrit­tä­jäe­sit­te­ly ja CV

Arpeeti Oulun seutu

Yrit­tä­jäe­sit­te­ly

Työ­hy­vin­voin­ti ja suju­va työ­nar­ki luo­vat perus­tan työyh­tei­sö­jen menes­ty­mi­sel­le. Val­men­ta­va ja myö­tä­tun­toi­nen esi­hen­ki­lö- ja joh­ta­mis­työ tasoit­ta­vat tie­tä näil­le kah­del­le tär­keäl­le asial­le. Lisäk­si jokai­nen työyh­tei­sön jäsen on itse vas­tuus­sa omas­ta työ­hy­vin­voin­nis­taan ja sii­tä, että yhteis­työ ja työ­nar­ki suju­vat. Ensi­si­jai­nen mer­ki­tys on toi­sia kun­nioit­ta­val­la avoi­mel­la vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la, jos­sa ei epä­röi­dä ottaa puheek­si vai­kei­ta­kaan aihei­ta. Myös tun­teet kuu­lu­vat työ­pai­koil­le niin voi­ma­va­ra­na kuin kuor­mi­tus­te­ki­jä­nä, joten on tär­ke­ää olla tie­toi­nen nii­den vai­ku­tuk­ses­ta työelämään.

Autan työyh­tei­sö­jä täs­sä kai­kes­sa kou­lu­tuk­sen, val­men­nuk­sen ja työ­noh­jauk­sen kei­noin. Pit­kä käy­tän­nön työ­ko­ke­muk­se­ni haas­ta­vis­ta joh­ta­mis- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vis­tä sekä uusin tut­ki­mus­tie­to työ­elä­män psy­ko­lo­gian saral­ta tuo­vat syvem­pää pers­pek­tii­viä toi­min­taa­ni. Koke­muk­se­ni ja tie­to­tai­to­ni poh­jal­ta minul­la on laa­jaa näke­mys­tä asian­tun­ti­ja­na toi­mi­mi­ses­ta – niin teo­rian kuin käy­tän­nön tasolla.

Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri sekä kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri kas­va­tusp­sy­ko­lo­gias­ta. Jäl­kim­mäi­set opin­not olen eri­tyi­ses­ti suun­nan­nut työ­elä­män ja työ­hy­vin­voin­nin psy­ko­lo­gi­aan. Täl­lä het­kel­lä teen väi­tös­kir­jaa  itse­myö­tä­tun­non yhtey­des­tä työ­uu­pu­muk­seen ja työn imuun. Olen myös työ­noh­jaa­ja STO­ry, mindfulness‑tunnetaitovalmentaja ja minul­la on suo­ri­tet­tu­na opet­ta­jan peda­go­gi­set opinnot.

Mil­lai­nen kou­lut­ta­ja ja työ­noh­jaa­ja olen?

Kou­lut­ta­ja­na minua on luon­neh­dit­tu osal­lis­ta­vak­si, innos­ta­vak­si ja hyvää ilma­pii­riä ympä­ril­leen luo­vak­si. Kou­lu­tuk­siin pyrin tuo­maan teo­rian rin­nal­le käy­tän­nön sovel­luk­sia ja haluan innos­taa osal­lis­tu­jia poh­ti­maan kou­lu­tuk­seen sisäl­ty­viä tee­mo­ja itse, oman työn näkökulmasta.

Työ­noh­jaa­juu­te­ni kan­ta­va tee­ma on voi­ma­va­ra- ja rat­kai­su­kes­kei­syys. Autan ohjat­ta­via huo­maa­maan hei­dän omien oival­lus­ten­sa kaut­ta uusia näkö­kul­mia työ­hön, jol­loin voi­daan myös löy­tää uuden­lai­sia voi­ma­va­ro­ja työ­nar­keen. Tämä kehit­tää ohjat­ta­vien kykyä jäsen­tää omaa työ­tään ja teh­dä luo­vaa ongel­man­rat­kai­sua työ­noh­jauk­sen ulko­puo­lel­la­kin. Ryh­mä­työ­noh­jauk­sis­sa voi­ma­va­ra­kes­kei­syy­teen kuu­lu­va dia­lo­gi­suus aut­taa kehit­tä­mään ryh­mien kes­ki­näis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta, luot­ta­mus­ta ja yhteistyötä.

CV

Työ­ko­ke­mus

Työ­elä­män kehit­tä­jä, yrit­tä­jä, Arpee­ti ohjaus ja val­men­nus 2018–

Osas­ton­joh­ta­ja, Hai­luo­don kan­sa­lais­opis­to, Vuol­le Set­le­ment­ti, 2019–2020

Hal­lin­to­pääl­lik­kö, Oulun Aikuiskoulutuskeskus/Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä, 2009–2018

Branch Mana­ger, Adecco Fin­land, 2007–2009

Hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö, Tie­hal­lin­to Oulun tie­pii­ri, 2000–2007

Busi­ness cont­rol­ler, Oulu­Tech Oy, 1997–2000

Sivu­toi­mi­nen tun­tio­pet­ta­ja useis­sa eri orga­ni­saa­tiois­sa 2016-

 

Tut­kin­not

Toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va, Lapin yli­opis­to, 2022-

Kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri, kas­va­tusp­sy­ko­lo­gia, Oulun yli­opis­to, 2021

Ope­tus­hal­lin­non tut­kin­to, reh­to­ri­tut­kin­to, Ope­tus­hal­li­tus, 2017

Kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri, las­ken­ta­toi­mi Oulun yli­opis­to, 2001.

Yo-las­ken­ta­toi­men mer­ko­no­mi, Raa­hen por­va­ri- ja kaup­pa­kou­lu, 1992.

Muut opin­not

Voi­ma­va­ra­kes­kei­nen työ­noh­jaa­ja, Poh­jois-Suo­men kesäy­li­opis­to, 2020.

Mind­ful­ness tun­ne­tai­to­val­men­ta­ja, Poh­jois-Suo­men kesäy­li­opis­to, 2019.

Peda­go­gi­set opin­not, Oulun yli­opis­to, 2020.

Sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gian perus­o­pin­not, Itä-Suo­men yli­opis­to 2018

Psy­ko­lo­gian aineo­pin­not, Jyväs­ky­län yli­opis­to 2017

Psy­ko­lo­gian perus­o­pin­not, Oulun yli­opis­to 2016

Joh­ta­mi­sen perus­o­pin­not, Oulun yli­opis­to, 2007

Työ­tie­teen perus­o­pin­not, Oulun yli­opis­to, 2002

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?