Työ­elä­män muutokset

Arpeeti Oulun seutu

Työ­elä­män muutokset

Jat­ku­vat muu­tok­set ja eli­ni­käi­nen oppi­mi­nen ovat kes­kei­nen osa työ­elä­mää. Ihmi­set jou­tu­vat­kin yhä useam­min poh­ti­maan minuut­taan ja suh­det­taan työ­hön jat­ku­vien muu­tos­ten kes­kel­lä. Vas­tuu oppi­mi­ses­ta ja oman elä­män suun­nit­te­lus­ta on meil­lä jokai­sel­la itsel­läm­me. Vaik­ka näin on, kan­nat­taa työyh­tei­sö­jen suun­na­ta voi­ma­va­ro­ja ihmis­ten muu­tos­pro­ses­sien tuke­mi­seen. Työyh­tei­sö­jen pitää myös huo­leh­tia, ettei­vät sen omat raken­teet ja joh­ta­mis­ta­vat ole suu­rin este todel­li­sil­le muu­tok­sil­le. Lisäk­si on tär­ke­ää hyö­dyn­tää koko hen­ki­lö­kun­nan poten­ti­aa­li muu­tos­ten suun­nit­te­lus­sa. Dia­lo­gi on tähän oival­li­nen väli­ne. Dia­lo­gi ei kui­ten­kaan tar­koi­ta samaa kuin arjen keskustelu.

Työ­elä­män muu­tok­sis­sa ihmi­set miet­ti­vät työi­den­ti­teet­ti­ään, eli kuka minä olen, mihin kuu­lun työs­sä­ni ja mil­lai­siin tavoit­tei­siin ja arvoi­hin haluan jat­kos­sa sitou­tua. Nämä ovat suu­ria kysy­myk­siä, joi­den poh­ti­mi­nen vaa­tii aikaa ja tilaa. Orga­ni­saa­tion raken­teet tai toi­min­ta­ta­vat voi­vat muut­tua nopeas­ti­kin, mut­ta ihmi­sen mie­li ei vält­tä­mät­tä pysy täs­sä vauh­dis­sa muka­na. Muu­tos kon­kre­ti­soi­tuu aidos­ti ihmis­ten työn teke­mi­seen vas­ta sit­ten, kun oman mie­len sisäi­set suu­ret kysy­myk­set on ratkaistu.

Lue lisää blo­gis­ta: Työi­den­ti­teet­ti — Arpeeti

Esi­merk­ke­jä palveluista

Työi­den­ti­teet­ti ja muu­tos – luen­to 1 h

Työi­den­ti­tee­tin mer­ki­tys­tä muu­tos­joh­ta­mi­ses­sa ei huo­mioi­da tar­peek­si. Luen­nol­la käy­dään läpi muu­tos­ta työi­den­ti­tee­tin näkökulmasta.

Dia­lo­gis­sa on voi­maa – luen­to 1 h

Luen­nol­la saa syväl­lis­tä tie­toa sii­tä, mitä dia­lo­gi tar­koit­taa käy­tän­nös­sä ja mitä hyö­tyä sii­tä on muu­tok­sis­sa ja työyh­tei­sö­jen kehittämisessä.

Dia­lo­gi työyh­tei­sö­jen kehit­tä­mi­ses­sä – valmennus

Val­men­nus koos­tuu 5–8:sta puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta works­ho­pis­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, eri­lai­sia har­joit­tei­ta sekä ver­tai­sop­pi­mis­ta. Val­men­nus pureu­tuu käy­tän­nön tasol­la dia­lo­gi­tai­to­jen vah­vis­ta­mi­seen työyh­tei­sö­jen kehit­tä­mi­sen tuek­si. Works­hop­pien välil­lä osal­lis­tu­jat teke­vät työyh­tei­söis­sään dia­lo­gin hyö­dyn­tä­mi­sen kokei­lu­ja. Näi­tä kokei­lu­ja poh­di­taan pien­ryh­mis­sä, jol­loin pää­set teke­mään uusia oival­luk­sia koke­muk­sis­ta oppi­mi­sen kautta.

Uudel­le ural­le – yksilötyönohjaus

Jos har­kit­set uut­ta uraa, tukee työ­noh­jaus sinua lois­ta­vas­ti muu­tok­sen tiel­lä. Luot­ta­muk­sel­li­nen 5–8 ker­ran työ­noh­jaus­pro­ses­si tukee amma­til­lis­ta kas­vua ja aut­taa sinua jäsen­tä­mään omia suun­ni­tel­mia, poh­ti­maan eri vaih­toeh­to­ja – ja kehit­tä­mään uusia.

Työi­den­ti­teet­ti muu­tok­ses­sa – yksilötyönohjaus

Työ­noh­jaus on 6–9 ker­ran pro­ses­si, jos­sa tava­taan kol­men vii­kon välein. Työ­noh­jaus aut­taa poh­ti­maan omaa suh­det­ta työ­hön ja tukee työ­hy­vin­voin­tia muu­tok­sen keskellä.

Muu­tos­ta tuke­va työyhteisöohjaus

Työ­noh­jaus toi­mii tuke­na muu­tos­hank­keis­sa. Työ­noh­jauk­ses­sa voi­daan pur­kaa muu­tos­ten aiheut­ta­maa tun­ne­taak­kaa sekä vie­dä muu­tos­ta kon­kreet­ti­ses­ti eteen­päin yhdes­sä kehit­tä­mäl­lä ja poh­ti­mal­la. Työyh­tei­sö­työ­noh­jaus kehit­tää myös muu­tok­ses­sa tar­vit­ta­via vuo­ro­vai­ku­tus- ja yhteis­työ­tai­to­ja. Jokai­nen muu­tos­pro­ses­si on ainut­laa­tui­nen, sik­si muu­tos­ta tuke­vat työ­noh­jaus­pro­ses­sit suun­ni­tel­laan työyhteisökohtaisesti.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?