Tun­ne- ja vuorovaikutustaidot

Arpeeti Oulun seutu

Tun­ne- ja vuorovaikutustaidot

Vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa koh­da­taan aina myös tun­tei­den tasol­la. Tun­tei­siin vetoa­vat asiat muis­te­taan hyvin. Tun­teet vah­vis­tu­vat ja muo­vau­tu­vat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa, ne myös tart­tu­vat ihmi­ses­tä toi­seen. Tun­neä­ly onkin toi­mi­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen perusta.

Vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin liit­tyy enna­koi­mat­to­muus. Enna­koi­mat­to­muus joh­tuu sii­tä, että vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa on aina muka­na vähin­tään kak­si yksi­löä, joi­den vuo­ro­vai­ku­tus on kes­ke­nään riip­pu­vais­ta, mut­ta kum­pi­kaan ei voi var­mas­ti tie­tää toi­sen seu­raa­va siir­toa. Usein kui­ten­kin toi­mim­me vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa hyvin pit­käl­le omien usko­mus­tem­me ja ennak­ko-olet­ta­muk­siem­me kaut­ta. Mitä vah­vem­pia nämä ovat, sitä vah­vem­min näem­me vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teen­kin värit­ty­nees­tä näkö­kul­mas­ta. Täl­löin emme anna vuo­ro­vai­ku­tuk­sen toi­sil­le osa­puo­lil­le mah­dol­li­suut­ta. Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tul­kit­se­mi­nen omien ennak­ko­kä­si­tys­ten kaut­ta joh­taa usein myös vää­rin­kä­si­tyk­siin ja ris­ti­rii­toi­hin. Dia­lo­gi­tai­dot aut­ta­vat avoi­men vuo­ro­vai­ku­tusil­ma­pii­rin luo­mi­ses­sa ja ris­ti­rii­to­jen ennal­taeh­käi­se­mi­ses­sä. Dia­lo­gi ei kui­ten­kaan tar­koi­ta saa­maa kuin arki­päi­väi­nen keskustelu.

Esi­merk­ke­jä palveluista

Tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot työ­elä­mäs­sä – luen­to 2 h

Luen­nol­la käy­dään läpi, miten työ­elä­män vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta voi paran­taa tun­neä­lyk­kyy­den ja dia­lo­gin kaut­ta. Lisäk­si poh­di­taan, miten eri­lai­set ryh­mäil­miöt vai­kut­ta­vat arjen yhteistyöhön.

Työ­elä­män hyvät ja pahat tun­ne­tar­tun­nat – luen­to 1 h

Luen­nol­la poh­di­taan, miten tun­tei­den tart­tu­mi­nen työyh­tei­söis­sä vai­kut­taa niin hyväs­sä kuin pahassa.

Mind­ful­ness-asen­ne vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa – luen­to 1 h

Mind­ful­nes­sia käsi­tel­lään usein pel­käs­tään stres­sin­hal­lin­nan kei­no­na. Mind­ful­ness on kui­ten­kin elä­mä­na­sen­ne, joka voi tuo­da pal­jon hyvää ihmis­ten väli­seen vuorovaikutukseen.

Tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot – val­men­nus työyhteisölle

Val­men­nus koos­tuu vii­des­tä puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta jak­sos­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, eri­lai­sia har­joit­tei­ta ja omis­ta koke­muk­sis­ta oppi­mis­ta pienryhmissä.

Työ­noh­jaus

Voi­ma­va­ra­kes­kei­nen ryh­mä­työ­noh­jaus kehit­tää vuo­ro­vai­ku­tus- ja dia­lo­gi­tai­to­ja pro­ses­sin sivu­tuot­tee­na. Itse työ­noh­jaus­pro­ses­sin­kin tavoit­tee­na voi olla vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen kehit­tä­mi­nen työyhteisössä.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?