Ris­ti­rii­dois­ta ratkaisuihin

Arpeeti Oulun seutu

Ris­ti­rii­dois­ta ratkaisuihin

Työyh­tei­sö­jen ris­ti­rii­dat syö­vät työ­hy­vin­voin­tia ja vie­vät tehoa työn teke­mi­sel­tä. Pit­kit­tyes­sään ne saat­ta­vat myös kär­jis­tyä vai­keas­ti rat­kais­ta­vik­si konflik­teik­si ja rii­doik­si. On tär­ke­ää osa­ta rat­kais­ta ja ehkäis­tä työyh­tei­sö­jen ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­ta. Tähän aut­taa työyh­tei­sön ongelmanratkaisu‑, vuo­ro­vai­ku­tus- ja yhteis­työ­tai­to­jen vaa­li­mi­nen. Tär­ke­ää on lisäk­si ymmär­tää tun­tei­den mer­ki­tys työ­elä­mäs­sä ja se, mil­lai­set tun­ne­tai­dot ovat välttämättömiä.

Esi­merk­ke­jä palveluista

Ris­ti­rii­dois­ta rat­kai­sui­hin – luen­to 1,5 h

Luen­nol­la käy­dään läpi, miten työyh­tei­sö ja jokai­nen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti voi­vat edis­tää rat­kai­su­kes­keis­tä toimintaa.

Ris­ti­rii­dois­ta rat­kai­sui­hin – val­men­nus työyhteisöille

Val­men­nus aut­taa osal­lis­tu­jia ymmär­tä­mään ris­ti­rii­to­jen mer­ki­tys­tä ja syn­ty­me­ka­nis­me­ja työ­elä­mäs­sä, tun­tei­den mer­ki­tys­tä ris­ti­rii­to­jen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen taus­tal­la, omaa vas­tuu­ta työyh­tei­sö­jen ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa ja raken­ta­vas­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Val­men­nus antaa osal­lis­tu­jil­le työ­ka­lu­ja raken­ta­vaan ris­ti­rii­to­jen käsit­te­lyyn, palaut­teen anta­mi­seen ja vas­taa­not­ta­mi­seen, tun­tei­den sää­te­lyyn, ris­ti­rii­to­jen ennal­taeh­käi­syyn ja rat­kai­su­kes­kei­syy­teen. Val­men­nus koos­tuu 4–6:sta puo­len päi­vän tai 2–3:sta päi­vän mit­tai­ses­ta works­ho­pis­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, eri­lai­sia har­joit­tei­ta ja vertaisoppimista.

Työyh­tei­sö­työ­noh­jaus

Voi­ma­va­ra­kes­kei­nen työ­noh­jaus kehit­tää tii­mien yhteis­työ- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja näin ehkäi­see myös ris­ti­rii­to­ja. Työ­noh­jauk­ses­sa voi myös rat­koa eri­lai­sia kon­kreet­ti­sia ongel­mia ja kehit­tää toi­min­taa. Ris­ti­rii­dat ovat osa työn arkea ja par­haim­mil­laan nii­den kaut­ta voi­daan luo­da jotain uut­ta. Voi­ma­va­ra­kes­kei­sen työ­noh­jauk­sen ydin onkin tut­kia juu­ri eri­lai­sia näke­my­se­ro­ja ja syven­tää yhteis­tä ymmär­rys­tä sitä kaut­ta. Työ­noh­jaus ei ole oikea kei­no sil­loin, kun ris­ti­rii­dat ovat muut­tu­neet konflik­teik­si, jois­sa vuo­ro­vai­ku­tus on lakan­nut toi­mi­mas­ta. Työ­noh­jaus­ta voi sovel­taa työyh­tei­söis­sä sil­loin, kun vuo­ro­vai­ku­tus toi­mii ja akuu­tit suu­ret konflik­tit on ratkaistu.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?