Peli­sään­nöt ja prosessit

Arpeeti Oulun seutu

Peli­sään­nöt ja prosessit

Pro­ses­sien suju­vuus ja tehok­kuus vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti työ­tyy­ty­väi­syy­teen ja yhteis­työn suju­vuu­teen. Sel­keät yhtei­set peli­sään­nöt ja tavoit­teet puo­les­taan tuo­vat mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tun­net­ta työ­hön ja ehkäi­se­vät ris­ti­rii­to­ja. Arjen kii­reis­sä voi kui­ten­kin perus­asioi­den sopi­mi­nen ja yhdes­sä kehit­tä­mi­nen unoh­tua. Täl­löin kan­nat­taa lait­taa asiat kun­toon tehok­kaas­ti asian­tun­ti­jan johdolla.

Esi­merk­ke­jä palveluista

Työyh­tei­sö­työ­noh­jaus

Työ­noh­jaus on oival­li­nen kei­no sel­keyt­tää työyh­tei­sön yhtei­siä peli­sään­tö­jä ja pro­ses­se­ja. Yhtei­siin peli­sään­töi­hin ja tavoit­tei­siin kes­kit­ty­vä työ­noh­jaus voi olla jat­ku­va pro­ses­si tai raja­tum­pi 5–8 ker­ran projekti.

Yhtei­set peli­sään­nöt – works­hop tiimeille

Jos tii­min kehit­tä­mis­tar­ve on jo sel­keäs­ti rajat­tu, voi yhtei­siä peli­sään­tö­jä ja tavoit­tei­ta sel­keyt­tää tehok­kaan works­hop-päi­vän aika­na. Toi­mi­va vaih­toeh­to on myös kak­si puo­len päi­vän mit­tais­ta works­ho­pia, joi­den välil­lä tii­mi voi teh­dä itse­näi­ses­ti välitehtäviä.

Tuki­toi­min­to­jen työ­pro­ses­sit kuntoon

Kes­kei­set kehit­tä­mis­haas­teet tuki­toi­min­nois­sa liit­ty­vä usein työn­ja­koon, pro­ses­sien tehot­to­muu­teen, ohjel­mis­to­rat­kai­su­jen vajaa­käyt­töön ja sisäis­ten asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­tar­pei­siin. Taval­lis­ta on myös se, ettei tuki­toi­min­to­jen kehit­tä­mi­ses­sä ole huo­mioi­tu ydin­toi­min­to­jen tar­pei­ta. Arpee­tin yrit­tä­jäl­lä on 20 vuo­den mit­tai­nen koke­mus tuki­toi­min­to­jen kehit­tä­mi­ses­tä. Ota yhteyt­tä ja sovi kartoitustapaaminen!

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?