Työyh­tei­söt

Arpeeti Oulun seutu

Työyh­tei­söt

Työyh­tei­söt toi­vo­vat usein kes­ki­näi­sen kun­nioi­tuk­sen ja avoi­muu­den paran­ta­mis­ta. Lisäk­si toi­vo­taan aikaa eri­lais­ten muu­tos­ten läpi­vie­mi­seen. Kaik­ki nämä toi­veet liit­ty­vät vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, yhteis­työ­hön ja työyh­tei­sön pelisääntöihin.

Haas­tei­ta syn­tyy sii­tä, kun vuo­ro­vai­ku­tus jää kii­rees­sä vain pin­nal­li­sek­si. Täl­löin toi­mi­taan omien ennak­ko­luu­lo­jen poh­jal­ta, kun yhte­näi­nen näke­mys on jää­nyt syn­ty­mät­tä. Samoin kehit­tä­mi­nen ja peli­sään­tö­jen sopi­mi­nen jää­vät kes­ke­ne­räi­sek­si. Nämä ovat otol­li­sia tilan­tei­ta ris­ti­rii­to­jen syntymiselle.

Autan työyh­tei­sö­jä löy­tä­mään sel­lai­sia vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja yhteis­työn tapo­ja ja kei­no­ja, jot­ka edis­tä­vät arjen työ­tä, hyvin­voin­tia ja kehittymistä.

Tutus­tu pal­ve­lui­hin tarkemmin

Tun­ne- ja vuorovaikutustaidot

Peli­sään­nöt ja prosessit

Työ­elä­män muutokset

Ris­ti­rii­dois­ta ratkaisuihin

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?