Työ­noh­jaus

Arpeeti Oulun seutu

Voi­ma­va­ra­kes­keis­tä työnohjausta

Olen voi­ma­va­ra­kes­kei­nen työ­noh­jaa­ja. Voi­ma­va­ra­kes­kei­syys tar­koit­taa minul­le sitä, että osaan aut­taa ohjat­ta­via löy­tä­mään uusia näkö­kul­mia työ­hön­sä, jol­loin myös pal­jas­tuu uuden­lai­sia voi­ma­va­ro­ja työ­nar­keen. Lähes­ty­mis­ta­vas­sa­ni koros­tuu dia­lo­gi­suus, joka kehit­tää ohjat­ta­vien kykyä jäsen­tää työ­tään ja teh­dä luo­vaa ongel­man­rat­kai­sua. Ryh­mä­työ­noh­jauk­sis­sa dia­lo­gi­suus aut­taa myös kehit­tä­mään ryh­mien kes­ki­näis­tä vuorovaikutusta.

Minun työs­ken­te­ly­ta­paa­ni lei­maa ute­li­aan lem­peä, kysee­na­lais­ta­va ote. Tämä aut­taa ohjat­ta­via poh­ti­maan omia ennak­ko­kä­si­tyk­si­ään ja usko­muk­si­aan, jot­ka voi­vat välil­lä hai­ta­ta sekä kehit­ty­mis­tä että käy­tän­nön työ­tä. Vaik­ka uskon vah­vas­ti avoi­men dia­lo­gin ja syväl­li­sen reflek­toin­nin voi­maan, täy­tyy kai­kel­la ohjaus­toi­min­nal­la olla tavoi­te. Minun työs­ken­te­lyä­ni lei­maa myös vah­va rat­kai­su­kes­kei­syys. Rat­kai­su­kes­kei­syy­teen liit­tyy voi­maan­nut­ta­va näke­mys sys­tee­mi­syy­des­tä, jon­ka mukaan pie­ni muu­tos jos­sa­kin voi luo­da posi­tii­vi­sen kier­teen ja saa­da muu­tok­sia aikaan toisaallakin.

Lue lisää blo­geis­ta: Työ­noh­jaus — Arpeeti

Työ­noh­jauk­sen toteutustapa 

Työ­noh­jaus alkaa aina mak­sut­to­mal­la alku­kar­toi­tus­ta­paa­mi­sel­la, jos­sa kes­kus­tel­laan tavoit­teis­ta, työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mis­tä ja sovi­taan työ­noh­jauk­sen kes­tos­ta. Yksi­lö­työ­noh­jaus­ten kes­to on yleen­sä tun­ti ja ryh­mä­työ­noh­jaus­ten 1,5 tun­tia. Sopi­va tapaa­mis­vä­li on 3–4 viik­koa. Työ­nyh­tei­sö­työ­no­jauk­sis­sa alus­sa voi­daan tava­ta hie­man tiheäm­min­kin. Työ­noh­jauk­sen kes­to mää­räy­tyy tapaus­koh­tai­ses­ti. Tyy­pil­li­ses­ti työ­noh­jauk­set kes­tä­vät puo­les­ta vuo­des­ta kah­teen vuo­teen. Lue alta tar­kem­min eri­lai­sis­ta työnohjausmuodoista.

Lue blo­gis­ta lisää sii­tä, mik­si työ­noh­jaa­jal­le kan­nat­taa mak­saa, että hän tulee kes­kus­te­le­maan kans­san­ne työyhteisöönne.

Yksi­löt

Yksi­lö­työ­noh­jaus on toi­mi­va vaih­toeh­to sil­loin, kun hen­ki­lön työ­roo­li tai ase­ma työyh­tei­sös­sä on sel­lai­nen, ettei ver­tais­tu­kea ole ole­mas­sa. Yksi­lö­oh­jaus mah­dol­lis­taa myös luot­ta­muk­sel­li­sem­man ja syväl­li­sem­män omien kehi­tys­pro­ses­sien eteen­päin vie­mi­sen. Yksi­lö­oh­jauk­ses­sa vai­kut­taa enem­män työ­noh­jaa­jan ja ohjat­ta­van väli­nen kes­ki­näi­nen suh­de, jol­loin myös ohjaa­jan toi­min­ta on aktii­vi­sem­paa kuin ryhmäohjaustilanteissa.

Työyh­tei­söt

Työyh­tei­sö­työ­noh­jaus voi olla aika­tau­lu­tet­tu tavoit­teel­li­nen kehit­tä­mis­pro­jek­ti tai jat­ku­va pro­ses­si, jos­sa teh­dään koko ajan oman työn tut­ki­mis­ta ja pie­niä paran­nuk­sia.  Työyh­tei­sö­työ­noh­jaus koh­dis­tuu aina samas­sa työyh­tei­sös­sä kiin­teäs­ti yhdes­sä työs­ken­te­le­vän ryh­män toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Työ­noh­jauk­ses­sa voi­daan kehit­tää työyh­tei­sön peli­sään­tö­jä ja pro­ses­se­ja tai kes­kit­tyä työ­hy­vin­voin­nin, ilma­pii­rin, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tai yhteis­työn parantamiseen.

Työ­noh­jaus­ta käy­te­tään ylei­ses­ti myös eri­lai­sis­sa muu­tos­ti­lan­teis­sa. Työ­noh­jauk­ses­sa voi­daan pur­kaa muu­tos­ten aiheut­ta­maa tun­ne­taak­kaa sekä vie­dä kon­kreet­ti­ses­ti muu­tos­ta eteen­päin yhdes­sä kehit­tä­mäl­lä ja poh­ti­mal­la. Myös eri­lais­ten haas­ta­vien tilan­tei­den käsit­te­ly ja niis­tä oppi­mi­nen on ylei­nen työ­noh­jauk­sen tavoite.

Case-työ­noh­jaus

Case-työ­noh­jauk­ses­sa voi­daan käsi­tel­lä eri­lai­sia haas­ta­via asiakas‑, joh­ta­mis- tai asian­tun­ti­ja­ti­lan­tei­ta. Tilan­tei­den käsit­te­ly mah­dol­lis­taa tun­ne­kuor­man pur­ka­mi­sen ja omis­ta koke­muk­sis­ta oppi­mi­sen. Case-työs­ken­te­lyä voi­daan teh­dä yksi­lö­työ­noh­jauk­ses­sa tai ryh­mä­työ­noh­jauk­sis­sa. Ryh­mä­työ­noh­jauk­sien etu on ver­tai­sop­pi­mi­nen. Yksi­lö­työ­noh­jauk­sis­sa voi­daan puo­les­taan syven­tyä täy­sin ohjat­ta­van omaan tilan­tee­seen. Työ­noh­jaa­jan ei tar­vit­se olla samal­ta alal­ta kuin case-työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vien. Työ­noh­jaa­jan teh­tä­vä ei ole neu­voa, vaan aut­taa aja­tus­ten jäsen­tä­mi­ses­sä ja uusien näkö­kul­mien löy­tä­mi­ses­sä. Työ­noh­jaus syven­tää ja laa­jen­taa ajat­te­lua. Case-työ­noh­jauk­ses­sa osal­lis­tu­jat työs­ken­te­le­vät saman­tyyp­pi­sis­sä teh­tä­vis­sä, mut­ta hei­dän ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä olla samas­ta työyh­tei­sös­tä, jos tapaus­ten luot­ta­muk­sel­li­nen käsit­te­ly ei sii­tä vaadi.

Joh­to ja esihenkilöt

Joh­don ja esi­hen­ki­löi­den työ­noh­jaus voi olla yksi­lö­työ­noh­jaus­ta tai ryh­mä­muo­tois­ta. Työ­noh­jaus­ryh­mä voi­daan koo­ta saman työyh­tei­sön hen­ki­löis­tä ja usean eri orga­ni­saa­tion hen­ki­löis­tä. Työ­noh­jaus aut­taa joh­ta­jaa ja esi­hen­ki­löä syven­tä­mään ja tehos­ta­maan omaa itse­reflek­tio­taan. Työ­noh­jaa­jan kans­sa voi poh­tia omaa käyt­täy­ty­mis­tään ja sen vai­ku­tus­ta mui­hin ihmi­siin. Työ­noh­jaa­ja aut­taa myös teke­mään näky­väk­si ohjat­ta­vien usko­muk­sia. Ryh­mä­oh­jaus mah­dol­lis­taa lisäk­si ver­tai­sop­pi­mi­sen muil­ta joh­ta­jil­ta ja esihenkilöiltä.

Uudel­le uralle

Jos har­kit­set uut­ta uraa, tukee yksi­lö­työ­noh­jaus sinua lois­ta­vas­ti muu­tok­sen tiel­lä. Luot­ta­muk­sel­li­nen 5–8 ker­ran työ­noh­jaus­pro­ses­si tukee amma­til­lis­ta kas­vua ja aut­taa sinua jäsen­tä­mään omia suun­ni­tel­mia, poh­ti­maan eri vaih­toeh­to­ja – ja kehit­tä­mään uusia.

Muu­tos­ta tuke­va työyhteisöohjaus

Työ­noh­jaus toi­mii tuke­na muu­tos­hank­keis­sa sekä yksi­lö- että ryh­mä­ta­sol­la. Työ­noh­jauk­ses­sa voi­daan pur­kaa muu­tos­ten aiheut­ta­maa tun­ne­taak­ka sekä vie­dä kon­kreet­ti­ses­ti muu­tos­ta eteen­päin yhdes­sä kehit­tä­mäl­lä ja poh­ti­mal­la. Työyh­tei­sö­työ­noh­jaus kehit­tää myös muu­tok­ses­sa tar­vit­ta­via vuo­ro­vai­ku­tus- ja yhteistyötaitoja.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?