Tun­teet ja hyvinvointi

Arpeeti Oulun seutu

Tun­teet ja hyvinvointi

Tun­teet ovat olen­nai­nen osa ihmi­syyt­täm­me. Ne vai­kut­ta­vat hyvin­voin­tiim­me ja suo­riu­tu­mi­seem­me mer­kit­tä­väs­ti. Me ihmi­set olem­me eri­lai­sia sen suh­teen, miten her­käs­ti meil­lä tun­tei­ta syt­tyy ja mil­lai­sis­sa tun­tei­ta meil­lä eri tilan­teis­sa herää.

Tun­teet tart­tu­vat ihmi­ses­tä toi­seen eikä nii­tä voi kos­kaan hal­li­ta täy­del­li­ses­ti, mut­ta nii­den sää­te­lyä voi jokai­nen oppia. Tun­teis­ta on eni­ten hait­taa meil­le sil­loin, kun emme tie­dä, mis­tä ne tule­vat. Tie­toi­suus omis­ta tun­teis­ta antaa meil­le mah­dol­li­suu­den sää­del­lä niitä.

Esi­merk­ke­jä palveluista

Hyvin­voin­ti, stres­si ja tun­teet – luen­to 1 h

Luen­to antaa tie­toa sii­tä, miten tun­teet vai­kut­ta­vat hyvin­voin­tiim­me ja miten työs­tä voi palau­tua par­hai­ten. Lisäk­si kuu­li­jat saa­vat vink­ke­jä, miten vai­kei­ta­kin tun­tei­ta voi käsi­tel­lä ja miten tun­teet voi­vat toi­mia myös voimavarana.

Myö­tä­tun­to­uu­pu­mus ihmis­suh­de­työs­sä – luen­to 1 h

Luen­to on tie­to­pa­ket­ti myö­tä­tun­to­uu­pu­muk­sen syn­ty­me­ka­nis­meis­ta ja sen ehkäisystä.

Itse­myö­tä­tun­to ja stres­si – luen­to 1 h

Itse­myö­tä­tun­to tar­koit­taa hyväk­sy­vää ja ystä­väl­lis­tä suh­tau­tu­mis­ta itseäm­me koh­taan sil­loin, kun koh­taam­me elä­mäs­säm­me mene­tyk­siä, epä­on­nis­tu­mi­sia ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­tei­ta. Itse­myö­tä­tun­to on tun­tei­den sää­te­ly­kei­no, joka tuo hal­lin­nan tun­net­ta stres­saa­viin tilan­tei­siin. Luen­nol­la pää­see tutus­tu­maan tar­kem­min itse­myö­tä­tun­toon ja sii­hen, mik­si se vai­kut­taa hyvinvointiin.

Itse­myö­tä­tun­toa työ­elä­mään – val­men­nuk­set 4 tai 9 viikkoa

Itse­myö­tä­tun­to aut­taa stres­sin­hal­lin­nas­sa. Se tuot­taa myös vakaa­ta ja rea­lis­tis­ta itsear­vos­tus­ta ja paran­taa moti­vaa­tio­ta itsen­sä kehit­tä­mi­seen. Itse­myö­tä­tun­toa kehi­te­tään mind­ful­ness-poh­jai­sil­la har­joi­tuk­sil­la. Val­men­nus koos­tuu vii­koit­tai­sis­ta 1,5 tun­nin mit­tai­sis­ta tapaa­mi­sis­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, ver­tai­sop­pi­mis­ta ja eri­lai­sia har­joit­tei­ta. Jokai­sel­la ker­ral­la osal­lis­tu­jat saa­vat myös sel­keät har­joit­te­luoh­jeet kotiin, joi­den kans­sa voi ede­tä omaa tahtia.

Opi hel­lit­tä­mään – mind­ful­ness – val­men­nuk­set 4 tai 9 viikkoa

Mind­ful­nes­sin kaut­ta voi oppia tun­nis­ta­maan ja sää­te­le­mään parem­min tun­tei­taan, mut­ta se on myös pal­jon enem­män. Mind­ful­ness on asen­ne, joka tuo syvyyt­tä myös vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Pitem­mäs­tä val­men­nuk­ses­ta osal­lis­tu­jat saa­vat hyvät läh­tö­koh­dat omaeh­toi­seen mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­seen ja oman itsen­sä kehit­tä­mi­seen. Lyhyem­mäs­sä val­men­nuk­ses­sa pää­see puo­les­taan syväl­li­ses­ti tutus­tu­maan mind­ful­nes­siin ja sen sopi­vuu­teen omaan elä­mä­ti­lan­tee­seen. Val­men­nus koos­tuu vii­koit­tai­sis­ta 1,5 tun­nin mit­tai­sis­ta tapaa­mi­sis­ta. Kurs­sil­la tutus­tu­taan eri­lai­siin medi­taa­tio­har­joit­tei­siin ja sii­hen, miten mind­ful­nes­sin voi tuo­da osak­si arkea. Jokai­sel­la ker­ral­la pää­see pereh­ty­mään myös eri­lai­siin hyvin­voin­nin psy­ko­lo­gian tee­moi­hin lyhyi­den luen­to­jen kautta.

Työ­hy­vin­voin­tia työnohjauksesta

Työ­noh­jauk­ses­sa voi pur­kaa työ­hön liit­ty­viä vai­kei­ta tun­tei­ta ja jäsen­tää kuor­mit­ta­via tilan­tei­ta. Työ­noh­jauk­sen kaut­ta voi löy­tää uusia kei­no­ja yllä­pi­tää työ­hy­vin­voin­tia ja ehkäis­tä työ­uu­pu­mus­ta. Uupu­neel­le hen­ki­löl­le työ­noh­jaus ei ole oikea vaih­toeh­to. Työ­hy­vin­voin­ti voi olla työ­noh­jauk­sen tavoi­te sekä ryh­mä- että yksi­lö­työ­noh­jauk­sis­sa. Yksi­lö­oh­jauk­ses­sa pää­se tut­ki­maan tar­kem­min omaa tilan­net­taan. Ryh­mä­oh­jaus­ti­lan­ne puo­les­taan mah­dol­lis­taa ver­tais­tuen ja ‑oppi­mi­sen.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?