Itse­myö­tä­tun­to työelämässä

Arpeeti Oulun seutu

Itse­myö­tä­tun­to työelämässä

Itse­myö­tä­tun­to tar­koit­taa hyväk­sy­vää ja ystä­väl­lis­tä suh­tau­tu­mis­ta itseäm­me koh­taan sil­loin, kun koh­taam­me elä­mäs­säm­me mene­tyk­siä, epä­on­nis­tu­mi­sia ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­tei­ta. Kysees­sä on tun­tei­den sää­te­ly­kei­no, jon­ka on osoi­tet­tu tut­ki­muk­sis­sa vai­kut­ta­van hyvin­voin­tiin monin eri tavoin ja tuo­van hal­lin­nan tun­net­ta stres­saa­viin tilanteisiin.

Itse­myö­tä­tun­to lisää sisäis­tä moti­vaa­tio­ta, vas­tuun­ot­toa omis­ta vir­heis­tä ja moti­vaa­tio­ta itsen­sä kehit­tä­mi­seen. Itse­myö­tä­tun­to tuot­taa myös rea­lis­tis­ta ja vakaa­ta itsear­vos­tus­ta, mis­tä joh­tuen itse­myö­tä­tun­toi­set ihmi­set eivät anna sosi­aa­li­sen ver­tai­lun vai­kut­taa itseen­sä niin hel­pos­ti. Itse­myö­tä­tun­to on opit­ta­vis­sa ole­va tai­to, jota voi kehit­tää eri­lai­sil­la harjoitteilla.

Lue lisää blo­gis­ta: Itse­myö­tä­tun­to — Arpeeti

Esi­merk­ke­jä palveluista

Itse­myö­tä­tun­to ja työ­elä­mä – luen­to 2 h

Luen­nol­la pää­see tutus­tu­maan tar­kem­min itse­myö­tä­tun­toon ja sii­hen, mil­lä kai­kil­la tavoil­la itse­myö­tä­tun­to vai­kut­taa suo­tui­sas­ti työelämään.

Itse­myö­tä­tun­toa työ­elä­mään – val­men­nuk­set 4 tai 9 viikkoa

Val­men­nus kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti hyvin­voin­tiin ja itse­myö­tä­tun­toon. Itse­myö­tä­tun­toa kehi­te­tään mind­ful­ness-poh­jai­sil­la har­joi­tuk­sil­la. Val­men­nus koos­tuu vii­koit­tai­sis­ta 1,5 tun­nin mit­tai­sis­ta tapaa­mi­sis­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, ver­tai­sop­pi­mis­ta ja eri­lai­sia har­joit­tei­ta. Jokai­sel­la ker­ral­la osal­lis­tu­jat saa­vat sel­keät har­joit­te­luoh­jeet kotiin.

Myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­nen – ryhmävalmennus

Val­men­nus koos­tuu vii­des­tä puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta jak­sos­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, eri­lai­sia har­joit­tei­ta ja ver­tai­sop­pi­mis­ta. Jokai­sel­la jak­sol­la osal­lis­tu­jat saa­vat itsen­sä joh­ta­mi­seen työ­ka­lu­ja, joi­ta he pää­se­vät kokei­le­maan käy­tän­nös­sä jak­so­jen välillä.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?