Hyvin­voin­tia mindfulnessista

Arpeeti Oulun seutu

Hyvin­voin­tia mindfulnessista

Mind­ful­ness eli tie­toi­nen läs­nä­olo on hyväk­sy­vää ympä­ris­tön, oman mie­len ja kehon havain­noin­tia. Hyväk­syn­nän kaut­ta oppii hel­lit­tä­mis­tä, uut­ta suh­tau­tu­mis­ta­paa mie­len tul­kin­toi­hin sekä tapo­ja kehit­tää hyvin­voin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Mind­ful­ness täh­tää koko­nais­val­tai­seen hen­ki­seen kas­vuun ja sen taus­tal­la on budd­ha­lai­suu­teen liit­ty­vää filosofiaa.

Mind­ful­nes­sia kehi­te­tään medi­toi­mal­la, mikä vaa­tii sään­nöl­li­syyt­tä ja sitou­tu­mis­ta. Mind­ful­nes­sis­ta voi tul­la uusi stres­si­te­ki­jä elä­mään, jos ei ymmär­rä sen taus­ta­fi­lo­so­fi­aa. Sik­si mind­ful­ness-har­joit­te­lu kan­nat­taa aloit­taa sel­lai­sen kou­lu­te­tun val­men­ta­jan joh­dol­la, jol­la itsel­lään on riit­tä­vän syväl­li­nen oma­koh­tai­nen koke­mus mind­ful­nes­sis­ta. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että val­men­ta­ja myös itse medi­toi säännöllisesti.

Esi­merk­ke­jä palveluista

Mind­ful­ness työ­elä­mäs­sä – luen­to ja har­joi­tuk­sia 2 h

Luen­nol­la voi tutus­tua tut­ki­mus­tie­don ja käy­tän­nön har­joit­tei­den kaut­ta mindfulnessiin.

Mind­ful­ness työ­elä­mäs­sä – val­men­nuk­set 4 tai 9 viikkoa

Pitem­mäs­tä val­men­nuk­ses­ta osal­lis­tu­jat saa­vat hyvät läh­tö­koh­dat omaeh­toi­seen mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­seen ja hyvin­voin­nin kehit­tä­mi­seen. Lyhyem­mäs­sä val­men­nuk­ses­sa pää­see puo­les­taan tutus­tu­maan mind­ful­nes­siin ja sen sopi­vuu­teen omaan tilan­tee­seen. Jokai­sel­la vii­kol­la on yksi 1,5 tun­nin mit­tai­nen tapaa­mi­nen. Tapaa­mi­sen aika­na teh­dään eri­lai­sia medi­taa­tio­har­joit­tei­ta. Lisäk­si tutus­tu­taan mind­ful­nes­sin kaut­ta hyvin­voin­tiin, vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tee­moi­hin. Osal­lis­tu­jat saa­vat myös vink­ke­jä mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­seen arjen teh­tä­vis­sä eli nk. epä­muo­dol­li­sis­sa har­joi­tuk­sis­sa sekä koti­har­joit­te­luoh­jeet, joi­den kans­sa voi ede­tä omaa tahtia.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?