Työ­hy­vin­voin­ti

Arpeeti Oulun seutu

Työ­hy­vin­voin­ti

Työ­hy­vin­voin­ti on läh­tö­koh­ta työs­sä hyvin suo­riu­tu­mi­sel­le. Par­haim­mil­laan työ­hy­vin­voin­ti joh­taa työn imuun, jol­loin työ tuot­taa innos­tuk­sen, mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ja mie­li­hy­vän tun­tei­ta. Kaik­ki tämä näkyy kas­vu­na ja kehi­tyk­se­nä sekä yksi­lö- että organisaatiotasolla.

On tär­ke­ää ehkäis­tä myös ihmis­ten kuor­mit­tu­mis­ta ja edis­tää hei­dän palau­tu­mis­taan. Tämän lisäk­si pitää ymmär­tää myös nii­tä psy­ko­lo­gi­sia perus­tei­ta, jot­ka ede­saut­ta­vat työn imun syntyä.

Voim­me työn­te­ki­jöi­nä teh­dä itse pal­jon työ­hy­vin­voin­tim­me eteen. Se ei kui­ten­kaan yksin rii­tä: myös työyh­tei­sön raken­tei­ta ja joh­ta­mis­ta pitää kehit­tää siten, että ne edis­tä­vät työhyvinvointia.

Autan sinua löy­tä­mään oman tai orga­ni­saa­tio­si työ­hy­vin­voin­nin kul­ma­ki­vet. Tämä voi tar­koit­taa tilan­tees­ta­si riip­puen työ­noh­jaus­ta, val­men­nus­ta, kou­lu­tus­ta tai vaik­ka­pa työpajoja.

Tutus­tu pal­ve­lui­hin tarkemmin

Tun­teet ja hyvinvointi

Itse­myö­tä­tun­to työelämässä

Itsen­sä johtaminen

Hyvin­voin­tia mindfulnessista

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?