Tule mukaan työ­hy­vin­voin­tiin kes­kit­ty­nee­seen työnohjausryhmään!

 In Ajankohtaista, Avoimet koulutukset

Työ­noh­jaus aloi­te­taan syys­kuus­sa 2022 ja se kes­tää huh­ti­kuun 2023 lop­puun. Kokoon­tu­mi­set ovat ker­ran kuu­kau­des­sa tiis­tai­sin klo 15.00–17.30. Tar­kem­mat ajat sovi­taan, kun koko ryh­mä on saa­tu kasaan. Teen täs­sä ryh­mä­oh­jauk­ses­sa yhteis­työ­tä Vuol­le kon­ser­niin kuu­lu­van Kan­de­lan kans­sa. Ohjauk­set pide­tään Vuol­teen tilois­sa Pik­ku-Iikan­ka­tu 6:ssa Oulussa.

Olen voi­ma­va­ra­kes­kei­nen työ­noh­jaa­ja STO­ry, mind­ful­ness-val­men­ta­ja ja toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va. Olen eri­tyi­ses­ti eri­kois­tu­nut työ­hy­vin­voin­nin psy­ko­lo­gi­aan. Lue tar­kem­pi esit­te­ly­ni tääl­tä Arpee­ti – Yrit­tä­jäe­sit­te­ly ja CV | Mer­ja Julkunen

Työ­noh­jaus­ryh­män hin­ta on 415 € (sis. alv 24 %).

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: merja.julkunen@arpeeti.fi tai puh. 040 577 9167

Recommended Posts