Toi­min­nan ulappa

Arpeeti Oulun seutu

Suun­taa henkilöstöstrategialla

Hen­ki­lös­tö­stra­te­gia on suun­ni­tel­ma sii­tä, mil­lä tavoin hen­ki­lös­tö toteut­taa orga­ni­saa­tion stra­te­gi­aa ja miten hen­ki­lös­tö­voi­ma­va­rat huo­mioi­daan orga­ni­saa­tion toi­min­nas­sa. Hen­ki­lös­tö­stra­te­gi­aan sisäl­tyy hen­ki­lös­tö­vi­sio, joka ker­too hen­ki­lös­tö­voi­ma­va­ro­jen joh­ta­mi­sen tavoi­te­ti­lan sekä hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka, joka ker­too yksi­tyis­koh­tai­set suun­ni­tel­mat, tavoit­teet ja aika­tau­lu­te­tut toi­men­pi­teet, joil­la stra­te­gia toteutetaan.

Osal­lis­ta­va ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen hen­ki­lös­tö­stra­te­gian laa­ti­mis­pro­ses­si tuo esil­le kaik­ki toi­min­nan kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­set hen­ki­lös­tö­voi­ma­va­roi­hin liit­ty­vät teki­jät. Näin hen­ki­lös­tö­stra­te­gias­ta saa­daan aidos­ti toi­min­taa eteen­päin vie­vä ja hen­ki­lös­töä voi­maan­nut­ta­va suun­ni­tel­ma. Laa­ti­mis­pro­ses­sin suun­nit­te­luun kan­nat­taa siten panos­taa, jot­ta hen­ki­lös­tö­stra­te­gias­ta oli­si kon­kreet­ti­ses­ti hyö­tyä toiminnalle.

Autam­me sinua suun­nit­te­le­maan ja läpi­vie­mään laa­duk­kaan hen­ki­lös­tö­stra­te­gian laatimisprosessin.

Sel­keyt­tä hen­ki­lös­tö­hal­lin­non käytännöillä

Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non ohjeet, käy­tän­nöt ja lin­jauk­set tuo­vat jämäk­kyyt­tä ja tas­a­puo­li­suut­ta esi­mies­työ­hön ja hel­pot­ta­vat joh­ta­mis­ta. Käy­tän­tö­jen tulee olla myös lin­jas­sa mah­dol­li­sen hen­ki­lös­tö­stra­te­gian kans­sa. Arjen kii­rees­sä käy­tän­tö­jä ei kui­ten­kaan aina vält­tä­mät muis­te­ta lin­ja­ta tai kir­ja­ta näkyviksi.

Laki­sää­tei­set suun­ni­tel­mat vaa­ti­vat aikaa ja nii­den sisäl­tö kan­nat­taa laa­tia aidos­ti toi­min­taa palvelevaksi.

Me autam­me sinua teke­mään orga­ni­saa­tio­si hen­ki­lös­tö­hal­lin­non käy­tän­teet näky­vik­si ja laa­ti­maan laki­sää­tei­set suun­ni­tel­mat, kuten esi­mer­kik­si päih­de­mal­lin, yhden­ver­tai­suus­suun­ni­tel­man, kou­lu­tus­suun­ni­tel­man tai perehdytyssuunnitelman.

Lisä­ar­voa tehok­kais­ta tukitoiminnoista

Tuki­toi­min­to­jen perin­tei­nen teh­tä­vä on ollut hel­pot­taa ydin­teh­tä­vien toi­min­taa ja hoi­taa laki­sää­tei­siä vel­vol­li­suuk­sia. Usein tuki­toi­min­not saat­ta­vat jää­dä irral­li­sik­si ydintoiminnasta.

Laa­duk­kaat ja tehok­kaat tuki­toi­min­not toi­mi­vat sau­mat­to­ma­na osa­na orga­ni­saa­tion muu­ta toi­min­taa tuot­taen lisä­ar­voa koko orga­ni­saa­tiol­le ja sen asiak­kail­le. Suju­vat tuki­toi­min­not, joi­den mer­ki­tys on kir­kas­tu­nut, moti­voi­vat uudel­la taval­la myös tuki­toi­min­nois­sa työskenteleviä.

Kes­kei­set kehit­tä­mis­haas­teet tuki­toi­min­nois­sa liit­ty­vä usein työn­ja­koon, pro­ses­sien tehot­to­muu­teen, ohjel­mis­to­rat­kai­su­jen vajaa­käyt­töön ja sisäis­ten asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­tar­pei­siin. Taval­lis­ta on myös se, ettei tuki­toi­min­to­jen kehit­tä­mi­ses­sä ole huo­mioi­tu ydin­toi­min­to­jen tarpeita.

Autam­me orga­ni­saa­tio­ta­si löy­tä­mään tuki­toi­min­to­jen­ne kehit­tä­mi­sen koh­teet ja kehit­tä­mään ne yhteis­työs­sä tar­pei­tan­ne vastaaviksi.