Arpeeti Ohjaus ja Valmennuksen asiakasrekisteriä koskeva julkinen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Arpeeti ohjaus ja valmennus
Y-tunnus: 2943259-5
Osoite: Kämäräntie 15, 91500 Muhos
Puhelinnumero: 040 577 9167
Sähköpostiosoite: merja.julkunen@arpeeti.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Merja Julkunen
Puhelinnumero: 040 577 9167
Sähköpostiosoite: merja.julkunen@arpeeti.fi

3. Rekisterin nimi

Arpeeti ohjaus ja valmennuksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Rekisteröidyt

 • Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Rekisteröidyt Käsittelyn tarkoitus Käsittelyperuste
Asiakkaat (yhteyshenkilöt) Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Tiedot Asiakas Verkkosivuston käyttäjä Käyttötarkoitus
Nimi x x Yksilöinti / yhteydenpito
Puhelinnumero x x Yhteydenpito
Sähköpostiosoite x x Yhteydenpito
Työnantaja / yritys x x Asiakassuhteen hoitaminen
IP-osoite x Nettisivun statistiikka (kävijätiedot)

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi sekä asiakasviestinnän tarpeisiin.
Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen
pohjalta.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat
 • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
 • Yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • Laskutusta koskevat ohjeet

Asiakastietoja säilytetään 10 vuotta viimeisimmästä toimeksiannosta, toimituksesta tai tilauksesta eteenpäin. Yhteyshenkilön nimi voidaan vaihtaa tai poistaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Arpeeti ohjaus ja valmennuksen ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • WordPress, Contact form 7 (nettisivujen lomaketiedot)
 • Hostingpalvelu (nettisivut ja sähköposti)
8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai –
  laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
 • Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin
  ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa
  käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita
  noudatetaan.
10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi
edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän
henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan
periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös
oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja
sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi.
Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle