Arpee­ti Ohjaus ja Val­men­nuk­sen asia­kas­re­kis­te­riä kos­ke­va jul­ki­nen tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Arpee­ti ohjaus ja val­men­nus
Y‑tunnus: 2943259–5
Osoi­te: Kämä­rän­tie 15, 91500 Muhos
Puhe­lin­nu­me­ro: 040 577 9167
Säh­kö­pos­tio­soi­te: merja.julkunen@arpeeti.fi

2. Yhteys­hen­ki­lö rekis­te­riä kos­ke­vis­sa asiois­sa

Nimi: Mer­ja Jul­ku­nen
Puhe­lin­nu­me­ro: 040 577 9167
Säh­kö­pos­tio­soi­te: merja.julkunen@arpeeti.fi

3. Rekis­te­rin nimi

Arpee­ti ohjaus ja val­men­nuk­sen asia­kas­re­kis­te­ri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus ja käsit­te­ly­pe­rus­te

Rekis­te­röi­dyt

 • Asiak­kaat (yhteys­hen­ki­löt)
 • Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat
 • Verk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Rekis­te­röi­dytKäsit­te­lyn tar­koi­tusKäsit­te­ly­pe­rus­te
Asiak­kaat (yhteys­hen­ki­löt)Asia­kas­pal­ve­lun edel­lyt­tä­mien yhtey­den­ot­to­jen mah­dol­lis­ta­mi­nen ja asia­kas­suh­teen yllä­pi­to.Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tet­tu etu
Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ja verk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jätVerk­ko­si­vus­ton kaut­ta tule­vat yhtey­den­ot­to­pyyn­nöt.Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tet­tu etu

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekis­te­riin voi­daan tal­len­taa seu­raa­via tie­to­ja:

Tie­dotAsia­kasVerk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jäKäyt­tö­tar­koi­tus
NimixxYksi­löin­ti / yhtey­den­pi­to
Puhe­lin­nu­me­roxxYhtey­den­pi­to
Säh­kö­pos­tio­soi­texxYhtey­den­pi­to
Työ­nan­ta­ja / yri­tysxxAsia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen
IP-osoi­texNet­ti­si­vun sta­tis­tiik­ka (kävi­jä­tie­dot)

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään lain­mu­kai­ses­ti asia­kas­so­pi­mus­ten, ‑toi­mek­sian­to­jen ja –tilaus­ten toteut­ta­mi­sek­si sekä asia­kas­vies­tin­nän tar­pei­siin.
Käsit­te­lyn perus­tee­na on kul­loin­kin val­lit­se­va asia­kas­suh­de sopi­mus­ten, tilaus­ten tai toi­mek­sian­to­jen
poh­jal­ta.

5. Käsi­tel­tä­vät hen­ki­lö­tie­dot ja nii­den säi­ly­ty­sa­jat
 • Asiak­kaan nimi ja yhteys­tie­dot
 • Yri­tys­asiak­kaan osal­ta yhteys­hen­ki­lön nimi ja yhteys­tie­dot
 • Las­ku­tus­ta kos­ke­vat ohjeet

Asia­kas­tie­to­ja säi­ly­te­tään 10 vuot­ta vii­mei­sim­mäs­tä toi­mek­sian­nos­ta, toi­mi­tuk­ses­ta tai tilauk­ses­ta eteen­päin. Yhteys­hen­ki­lön nimi voi­daan vaih­taa tai pois­taa.

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tie­dot saa­daan suos­tu­muk­sel­la hänel­tä itsel­tään verk­ko­si­vus­to­vie­rai­lun yhtey­des­sä tai muun hen­ki­lö­koh­tai­sen tai digi­taa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen yhtey­des­sä.

7. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set

Tie­to­ja ei pää­sään­töi­ses­ti luo­vu­te­ta mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin Arpee­ti ohjaus ja val­men­nuk­sen ulko­puo­lel­le.

Olem­me var­mis­ta­neet, että kaik­ki pal­ve­lun­tar­joa­jam­me nou­dat­ta­vat tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä. Käy­täm­me sään­nön­mu­kai­ses­ti seu­raa­via pal­ve­lun­tar­joa­jia:

 • WordPress, Con­tact form 7 (net­ti­si­vu­jen loma­ke­tie­dot)
 • Hos­ting­pal­ve­lu (net­ti­si­vut ja säh­kö­pos­ti)
8. Tie­to­jen siir­rot EU- ja ETA-alu­een ulko­puo­lel­le

Tie­to­ja ei siir­re­tä EU/E­TA-alu­een ulko­puo­lel­le.

9. Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet
 • Manu­aa­li­nen aineis­to säi­ly­te­tään luki­tuis­sa tilois­sa ja erik­seen lukit­ta­vis­sa säi­ly­tys­kaa­peis­sa tai –
  laa­ti­kois­sa, joi­hin pää­sy on vain hen­ki­löil­lä, joi­den työ­teh­tä­vät edel­lyt­tä­vät aineis­ton käsit­te­lyä. Tie­dot käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­si­na ja laki­sää­tei­siä salas­sa­pi­to­vel­voit­tei­ta nou­da­te­taan.
 • Säh­köi­nen aineis­to säi­ly­te­tään kes­ki­te­tys­ti palo­muu­rin suo­jaa­mis­sa pal­ve­li­mis­sa. Pää­sy tie­dos­toi­hin
  ja hen­ki­lö­tie­to­tie­tuei­siin on suo­jat­tu käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la, ja pää­syä voi­daan rajoit­taa
  käsit­te­ly­tar­peen mukaan. Tie­dot käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­si­na ja laki­sää­tei­siä salas­sa­pi­to­vel­voit­tei­ta
  nou­da­te­taan.
10. Tar­kas­tusoi­keus

Jokai­sel­la on oikeus saa­da tie­to sii­tä, mitä tie­to­ja hänes­tä on tal­len­net­tu rekis­te­riin. Tie­to­jen anta­mi­sek­si
edel­ly­te­tään, että pyyn­tö esi­te­tään kir­jal­li­ses­ti ja tar­vit­taes­sa sen ohes­sa esi­te­tään riit­tä­vät tie­dot pyy­tä­jän
hen­ki­löl­li­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si. Pyyn­tö on osoi­tet­ta­va edel­lä koh­das­sa 2 mai­ni­tul­le rekis­te­rin­pi­tä­jän
yhteys­hen­ki­löl­le. Tar­kas­tus­pyyn­tö on ilmai­nen ker­ran kalen­te­ri­vuo­des­sa ja muu­toin pyyn­nös­tä voi­daan
periä koh­tuul­li­nen kor­vaus (50 €+alv).

11. Oikeus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia hän­tä kos­ke­van vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi myös
oma-aloit­tei­ses­ti kor­ja­ta vir­heel­li­sek­si havait­se­man­sa tie­don. Kor­jaa­mis­pyyn­tö on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti ja
sen ohes­sa esi­te­tään tar­vit­taes­sa riit­tä­vät tie­dot vaa­ti­muk­sen teki­jän hen­ki­löl­li­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si.
Kor­jaus­pyyn­tö on osoi­tet­ta­va edel­lä koh­das­sa 2 mai­ni­tul­le rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteys­hen­ki­löl­le