Syk­syn avoi­met kou­lu­tus- ja ohjausryhmät

 In Ajankohtaista, Avoimet koulutukset

Toteu­tan syk­syl­lä eri yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa kai­kil­le avoi­mia kou­lu­tuk­sia tai työnohjausryhmiä.

Työ­hy­vin­voin­tiin kes­kit­ty­vä työ­noh­jaus­ryh­mä — Kan­de­la: https://www.arpeeti.fi/tule-mukaan-tyohyvinvointiin…/

Psy­ko­lo­gian perus­o­pin­not kans­sa­ni iltao­pin­toi­na — Vuol­le Opis­to: https://vuolleoulu.fi/…/avoinylio…/psykologian-perusopinnot/

Työ­hy­vin­voin­ti tasa­pai­noon — webi­naa­ri-sar­ja — Lap­pia Kou­lu­tus Oy: https://www.lappia.fi/…/tyohyvinvoinnin-askeleet…/

Itse­myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­nen ‑val­men­nus — Poh­jois-Poh­jan­maan kesäy­li­opis­to: https://www.ppkyo.fi/…/itsemyotatuntoinen-itsensa…/

Recommended Posts