Miten voin olla kiitollinen?

 In Blogi, Mindfulness, Tunteet

Mis­tä kii­tol­li­suus syn­tyy? Kii­tol­li­suu­teen liit­tyy kyky huo­ma­ta tois­ten ihmis­ten hyvän­tah­toi­suus ja elä­män pie­net asiat. Kii­tol­li­suus­teen sisäl­tyy myös se, että pys­tym­me arvos­ta­maan näi­tä asioi­ta. Meil­le ei tar­vit­se tapah­tua mitään eri­tyis­tä ja suur­ta, jot­ta voi­sim­me olla kii­tol­li­sia. Kii­tol­li­suus on ennen muu­ta kykyä huo­ma­ta ja arvos­taa arjen pie­niä asioi­ta. Huo­maa­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin tark­kaa­vai­suut­ta ja läs­nä­oloa täs­sä het­kes­sä. Tark­kaa­vai­suus ja läs­nä­olo vaa­ti­vat puo­les­taan pysäh­ty­mis­tä arjen kii­reen kes­kel­lä. Täl­löin voim­me kat­sel­la ympä­ril­lem­me ja huo­ma­ta ne asiat, jois­ta voim­me olla kii­tol­li­sia. Kii­tol­li­suus ei ole pelk­kä tun­ne, vaan se on myös elämänasenne.

Kii­re on este kii­tol­li­suu­del­le. Kii­rees­tä seu­raa usein stres­siä. Oli­pa tuo stres­si hyvää tai huo­noa estää se mei­tä ole­mas­ta tie­toi­ses­ti läs­nä täs­sä het­kes­sä. Läs­nä­olo täs­sä het­kes­sä aut­taa huo­maa­maan ne asiat, jois­ta voim­me olla kii­tol­li­sia. Kii­tol­li­suu­den koh­tei­den ei tar­vit­se olla iso­ja asioi­ta. Voit mil­loin tahan­sa pysäh­tyä havain­noi­maan ympä­ris­töä­si tai miel­tä­si ja etsiä siel­tä asioi­ta, jois­ta voit olla kii­tol­li­nen täs­sä het­kes­sä. Kii­tol­li­suus on tär­ke­ää, kos­ka se lisää hyvin­voin­tiam­me. Kii­tol­li­suus vähen­tää nega­tii­vi­sia tun­tei­ta ja hai­tal­lis­ta itsen­sä ver­tai­lua mui­hin. Kii­tol­li­suus alen­taa stres­siä ja ahdis­tus­ta. Onkin para­dok­saa­lis­ta, että stres­si estää kii­tol­li­suut­ta. Jos voi­sim­me kui­ten­kin olla kii­tol­li­sia, niin se alen­tai­si stressiä. 

Kii­tol­li­suus lisää posi­tii­vi­sia tun­tei­ta. Posi­tii­vis­ten tun­tei­den lisää­mi­nen elä­määm­me on tar­peel­lis­ta, kos­ka aivois­sam­me on nega­tii­vien vää­ris­ty­mä. Huo­maam­me nega­tii­vi­set asiat her­kem­min ja koem­me nega­tii­vi­sia tun­tei­ta hel­pom­min. Sik­si on tär­ke­ää oma­toi­mi­ses­ti välil­lä pysäh­tyä ja etsiä posi­tii­vi­sia asioi­ta elä­mäs­täm­me. Nega­tii­vi­set asiat huo­maam­me auto­maat­ti­ses­ti. Posi­tii­vi­sia asioi­ta mei­dän pitää etsiä itse aktii­vi­sem­min. Kun pysäh­dyt ole­maan kii­tol­li­nen, kor­jaat samal­la aivo­je­si luon­tais­ta neu­ro­lo­gis­ta nega­tii­vis­ta vääristymää.

Kii­tol­li­suus muok­kaa aivo­ja. Mie­lem­me toi­min­ta muok­kaa aivo­jen her­mo­so­lu­ja. Ne, her­mo­so­lut, joi­ta käy­täm­me eni­ten, tule­vat her­kem­mik­si virik­keil­le. Toi­met­to­mat her­mo­so­lut kuih­tu­vat pois. Jos aktii­vi­ses­ti etsim­me kii­tol­li­suu­den koh­tei­ta elä­mäs­täm­me, huo­maam­me nii­tä myös tule­vai­suu­des­sa her­kem­min. Toi­saal­ta taas kii­tol­li­suus lisää posi­tii­vi­sia tun­tei­ta yli­pää­tään. Tämä joh­tuu sii­tä, että posi­tii­vi­set tun­teet laa­jen­ta­vat ajat­te­luam­me, jol­loin on hel­pom­paa kehit­tää uusia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­po­ja vai­keis­sa tilan­teis­sa. Haas­ta­vis­ta tilan­teis­ta sel­viä­mi­nen lisää posi­tii­vi­sia tun­tei­ta. Näin posi­tii­vis­ten tun­tei­den toden­nä­köi­syys tule­vai­suu­des­sa­kin kas­vaa. Syn­tyy posi­tii­vi­nen kierre.

Voin­ko olla kii­tol­li­nen myös nega­tii­vi­sis­ta asiois­ta? Kun kat­son elä­mää­ni taak­se­päin, olen kii­tol­li­nen myös kai­kis­ta koh­taa­mis­ta­ni vas­toin­käy­mi­sis­tä. Vas­toin­käy­mis­ten aika­na en ole aja­tel­lut näin. Nyt vart­tu­neem­mal­la iäl­lä vas­toin­käy­mis­ten­kin aika­na on aut­ta­nut se aja­tus, että myö­hem­min ymmär­rän tämän­kin kär­si­myk­sen tar­peel­li­suu­den. Tämä aja­tus aut­taa jak­sa­maan vai­keal­la het­kel­lä. Nuo­rem­pa­na tätä var­muut­ta ei ollut. Tut­ki­mus­ten mukaan kii­tol­li­suus lisään­tyy­kin mei­dän van­he­tes­sa. Vaik­ka van­he­tes­sa koem­me entis­tä enem­män mene­tyk­siä ja rajoi­tuk­sia kyvyis­säm­me, voim­me sii­tä huo­li­mat­ta kokea kii­tol­li­suut­ta. On hel­pot­ta­vaa tie­tää, että tun­tei­den sää­te­ly­tai­tom­me para­ne­vat enti­ses­tään kes­ki-iäs­tä vanhuuteen. 

Van­he­tes­sa kii­tol­li­suu­den mer­ki­tys hyvin­voin­nil­le kas­vaa. Tut­ki­muk­sis­sa on havait­tu, että mitä enem­män tun­nem­me van­he­tes­sa kii­tol­li­suut­ta, sitä hyvin­voi­van­mak­si koem­me itsem­me. Tämä liit­tyy sii­hen, että kes­ki-iäs­tä alkaen ryh­dym­me miet­ti­mään enem­män sitä, kuin­ka tyy­ty­väi­siä olem­me omaan elä­mäm­me teke­mi­siin ja teke­mät­tä jät­tä­mi­siin. Elet­tyä elä­mää alkaa olla enem­män taka­na on kuin edes­sä. Tie­toi­suus oman kuo­le­vai­suu­des­ta kas­vaa. Aikaa on enää rajal­li­ses­ti jäl­jel­lä. On hyvin­voin­nin kan­nal­ta tär­ke­ää tun­tea kii­tol­li­suut­ta elä­mäs­tään ja saa­vu­tuk­sis­taan. Vas­ta­koh­ta täl­le on kat­ke­ruus ja pettymys. 

Miten voim­me lisä­tä kii­tol­li­suut­ta? Ei ole tar­koi­tus muut­taa elä­mäs­säm­me mitään. Elä­mään kuu­lu­vat myös kär­si­mys ja vas­toin­käy­mi­set. Kii­tol­li­suut­ta voi pysäh­tyä val­li­maan aina sil­loin, kun huo­maam­me posi­tii­vi­sia asioi­ta. Hyvää tapah­tuu koko ajan ympä­ril­läm­me, mut­ta usein emme huo­maa sitä. Vaik­ka huo­mai­sim­me­kin hyvä asiat, emme ehdi tun­tea näi­tä asioi­ta. Pysäh­dy, ole läs­nä ja huo­maa hyvä. Sen jäl­keen nau­tis­ke­le het­ki täs­tä asias­ta ja koe se. Kes­ki­ty tun­tei­siin ja kehon tun­te­muk­siin. Täl­lai­nen koke­mi­nen vai­kut­taa her­mos­too­si ja rau­hoit­taa. Kii­tol­li­suus muok­kaa myös aivo­ja­si, kun teet sitä aina uudel­leen ja uudel­leen. Anna jou­lu­lah­ja itsel­le­si ja antau­du kiitollisuudelle. 

Lue lisää:

Han­son, Men­dius (2019). Budd­han aivot. Käy­tän­nön neu­ro­tie­det­tä onnel­li­suu­teen rak­kau­teen ja viisauteen.

Arpee­tin blo­gi — Onko kii­re vain mie­lem­me tuote?

Arpee­tin blo­gi — Tun­teet kriisitilanteessa

Por­tocar­re­ro, Gonza­lez, Eke­ma-Agbaw (2020). A meta-ana­ly­tic review of the rela­tions­hip between dis­po­si­tio­nal gra­ti­tu­de. Per­so­na­li­ty and Indi­vi­dual Difference.

Jans-Beken, Latas­ter, Peels, Lech­ner, Jacobs (2018). Gra­ti­tu­de, Psyc­ho­pat­ho­lo­gy and Sub­jec­ti­ve Well-being: Results from a 7,5 month Pros­pec­ti­ve Gene­ral Popu­la­tion Stu­dy. Jour­nal of Hap­pi­ness Studies.

Kong, Zhao, You, Xiang (2019). Gra­ti­tu­de and the Brain: Trait Gra­ti­tu­de Media­tes the Associa­tion Between Struc­tu­ral Varia­tions in the Medial Prefron­tal Cor­tex and Life Satis­fac­tion. Emo­tion, 20(6)

Recommended Posts