Kehit­tä­mis­pro­jek­tit

Arpeeti Oulun seutu

Kehit­tä­mis­pro­jek­tit

Pro­jek­ti­pal­ve­lui­de­ni kaut­ta työyh­tei­söt voi­vat saa­da lisä­re­surs­se­ja ja uut­ta asian­tun­ti­juut­ta eri­lai­siin kehit­tä­mis­pro­jek­tei­hin tila­päi­ses­ti. Minul­la on yli 20 vuo­den työ­ko­ke­mus eri­lais­ta työyh­tei­sö­jen kehit­tä­mis­hank­keis­ta ja hal­lin­non pro­ses­sien tehos­ta­mis­hank­keis­ta sekä jul­ki­sel­la että yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la. Olen myös työ­elä­män psy­ko­lo­gian asiantuntija.

Esi­merk­ke­jä palveluista

Works­ho­pit

Works­hop- eli työ­pa­ja­työs­ken­te­ly sovel­tuu hyvin työyh­tei­sö­jen kehit­tä­mi­seen sil­loin, kun kehit­tä­mi­sen koh­de on jo hyvin mää­ri­tel­ty. Works­hop-työs­ken­te­ly voi koos­tua 2–5:stä päi­vän tai puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta works­ho­pis­ta, joi­den välis­sä voi olla myös itse­näis­tä työs­ken­te­lyä. Works­ho­pit ovat hyvin fasi­li­toi­tu­ja, vuo­ro­vai­ku­tus­ta syven­tä­viä ja laa­jen­ta­via tilai­suuk­sia, joi­den avul­la voi­daan pysäh­tyä tehok­kaas­ti eri­lais­ten haas­tei­den äärelle.

Työyh­tei­sö­työ­noh­jaus

Työyh­tei­sö­työ­noh­jaus on aika­tau­lu­tet­tu tavoit­teel­li­nen kehit­tä­mis­pro­jek­ti, johon voi sisäl­tyä myös työ­pa­ja­mais­ta työs­ken­te­lyä. Työyh­tei­sö­työ­noh­jaus alkaa aina alku­kar­toi­tuk­sel­la, jos­sa sel­vi­te­tään ohjauk­sen alus­ta­vat tar­peet ja työyh­tei­sön läh­tö­ti­lan­ne. Alku­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään sekä tilaa­jan että ohjat­ta­vien näke­myk­set. Tämän jäl­keen mää­ri­tel­lään kehit­tä­mis­ta­voit­teet yhden tai kah­den 1,5 tun­nin mit­tai­sen ohjaus­ker­ran aika­na. Tavoit­teis­ta riip­puen työyh­tei­sö­työ­noh­jaus aika­tau­lu­te­taan 6–12 kuu­kau­den mit­tai­sel­le ajan­jak­sol­le. Tapaa­mis­ten väli on 3–4 viik­koa, joi­den välis­sä ohjat­ta­vat voi­vat teh­dä eri­lai­sia kehit­tä­mis­ko­kei­lu­ja tai havain­noin­ti­teh­tä­viä arjes­saan. Väli­teh­tä­vät suun­ni­tel­laan aina siten, että ne onnis­tu­vat hel­pos­ti arjen kii­reis­sä osa­na päi­vit­täis­tä työ­tä. Lähie­si­mie­hen osal­lis­tu­mi­nen työyh­tei­sö­oh­jauk­seen on tär­ke­ää, kos­ka hän on myös yksi ryh­män jäsen.

Val­men­nus­oh­jel­mat

Val­men­nus­oh­jel­mat voi­vat sisäl­tää myös työ­oh­jauk­sel­lis­ta työs­ken­te­lyä ja ver­tais­ryh­mis­sä oppi­mi­sis­ta. Tämän lisäk­si val­men­nus­oh­jel­mat sisäl­tä­vät aina luen­to­muo­tois­ta val­men­nus­ta. Val­men­nus­oh­jel­mien kes­to ja tee­mat mää­ri­tel­lään tapauskohtaisesti.

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lu

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lu on hyvä valin­ta, jos työyh­tei­söön tar­vi­taan tila­päis­tä kehit­tä­mis­työn asian­tun­ti­jaa ja orga­ni­soi­jaa. Pro­jek­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lu tehos­taa kehit­tä­mis­työ­tä ja tuo asia­tun­te­van lisä­hen­ki­lön kehit­tä­mis­työn tuek­si. Las­ku­tus mää­räy­tyy ennal­ta sovit­tu­jen teh­ty­jen tun­tien mukaan.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?