Kas­vu ja kehitys

Arpeeti Oulun seutu

Tolok­kua tiimityöhön

Tii­mi­työ eri­lai­sis­sa työ­ryh­mis­sä ja pro­jek­teis­sa kuu­luu jokai­sen työn arkeen. Par­haim­mil­laan tii­mi­työ on tulok­se­kas­ta, teho­kas­ta ja innos­ta­vaa, min­kä lisäk­si se tuot­taa uusia inno­vaa­tioi­ta ja kehit­tää osal­lis­tu­jien osaamista.

Hyvä tii­mi­työ syn­tyy yhteis­ten tavoit­tei­den ja toi­mi­van työn­jaon kaut­ta. Lisäk­si tar­vi­taan hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, tois­ten kun­nioit­ta­mis­ta sekä avoin­ta ja tur­val­lis­ta ilmapiiriä.

Autam­me sinua ja työyh­tei­söä­si syn­nyt­tä­mään ja kehit­tä­mään hyvää tii­mi­työ­tä. Par­hai­ta tulok­sia saa­daan aikaan koko tii­min suun­ni­tel­mal­li­sel­la ohjauk­sel­la ja koulutuksella.

Tolok­kua esi­mies­työ­hön ja johtamiseen

Tehok­kuus, tuot­ta­vuus, uudis­tu­mi­nen ja inno­voin­ti ovat kes­kei­siä menes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Näi­tä edel­ly­tyk­siä ei saa­vu­te­ta ilman orga­ni­saa­tios­sa työs­ken­te­le­vien ihmis­ten panos­ta. Työn­te­ki­jöil­tä vaa­di­taan jat­ku­vaa amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tä, jous­ta­vuut­ta, amma­til­li­sen iden­ti­tee­tin muok­kaa­mis­ta ja val­miut­ta ideoin­tiin. Nämä ovat suu­ria vaa­ti­muk­sia. Ne voi­daan näh­dä joko itsen­sä toteut­ta­mi­seen innos­ta­vi­na väy­li­nä tai voi­ma­va­ro­ja syö­vi­nä ja pahoin­voin­tia aiheut­ta­vi­na tekijöinä.

Joh­ta­mi­nen vai­kut­taa sii­hen, miten ihmi­set työ­elä­män koke­vat. Voi­maan­tu­neet ja innos­tu­neet työn­te­ki­jät ovat orga­ni­saa­tion menes­tyk­sen edel­ly­tys. Kuin­ka tämä tilan­ne käy­tän­nös­sä saavutetaan?

Autam­me sinua rat­kai­se­maan orga­ni­saa­tio­si joh­ta­mi­seen ja esi­mies­työ­hön liit­ty­viä haas­tei­ta. Tar­joam­me sekä kou­lu­tus­ta että ohjaus­ta. Ohjaus voi olla hen­ki­lö­koh­tais­ta yksi­lös­par­raus­ta tai ver­tais­ryh­mis­sä tapah­tu­vaa toimintaa.

Tolok­kua muutokseen

Muu­tok­set ovat osa työ­elä­mää. Ihmi­sel­le muu­tok­set näyt­täy­ty­vät moni­ker­rok­si­si­na haas­tei­na, jot­ka koe­taan ihmi­ses­tä riip­puen eri tavalla.

Muu­tok­sen joh­ta­mi­nen on tär­ke­ää orga­ni­saa­tion toi­min­nan ja raken­tei­den kan­nal­ta, mut­ta myös ihmis­ten joh­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Kes­keis­tä muu­tok­sen joh­ta­mi­ses­sa on ymmär­tää mil­lai­nen psy­ko­lo­gien ilmiö muu­tos on ihmi­sel­le ja miten ihmi­siä voi­si voi­maan­nut­ta­vas­ti tukea muu­tok­sen käsittelyssä.

Muu­tok­seen osal­lis­ta­mi­nen on yksi kes­kei­sim­mis­tä kul­ma­ki­vis­tä onnis­tu­nees­sa muu­tok­sen joh­ta­mi­ses­sa. Osal­lis­ta­mi­nen voi­maan­nut­taa ihmi­siä muu­tok­sen kes­kel­lä, mut­ta var­mis­taa myös sen, että toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä hyö­dyn­ne­tään moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia inno­vaa­tioi­ta ja osaamisia.

Autam­me muu­tos­pro­ses­sien suun­nit­te­lus­sa alus­ta alkaen tai tuem­me jo meneil­lään ole­via muutosprosesseja.

Työ­noh­jaus kehi­tyk­sen tukena

Työ­noh­jauk­sen kei­noin voi­daan tukea eri­lai­sia pro­ses­se­ja. Tar­joam­me sinul­le dia­lo­gi­sel­la ja rat­kai­su­kes­kei­sel­lä otteel­la eteen­päin suun­taa­vaa työ­noh­jaus­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on rat­kai­su­jen tuot­ta­mi­sen lisäk­si kehit­tää yksi­löi­den ja orga­ni­saa­tioi­den kykyä ja voi­ma­va­ro­ja toi­mia rat­kai­su­ky­kyi­ses­ti myös tulevaisuudessa.

Työ­noh­jaus edis­tää työs­sä oppi­mis­ta ja kehit­tää orga­ni­saa­tioi­den toi­min­taa. Työ­noh­jaus­pro­ses­si toteu­te­taan aina kou­lu­te­tun työ­noh­jaa­jan joh­ta­ma­na ja se voi olla yksi­lö- tai ryh­mä­muo­tois­ta. Työ­noh­jauk­sen tavoit­teet ja kes­to sovi­taan tilannekohtaisesti.

Työ­noh­jauk­sen taus­tal­la on aja­tus, että rat­kai­sut eri­lai­siin haas­tei­siin löy­ty­vät yksi­löl­tä tai orga­ni­saa­tiol­ta itsel­tään. Tar­vi­taan vain aikaa ja tilaa poh­tia, tut­kia, arvioi­da ja kehit­tää rat­kai­su­ja. Tähän pro­ses­siin tuo ryh­tiä ja tehok­kuut­ta työ­noh­jaa­ja, jon­ka roo­li­na on tukea, haas­taa ja ohja­ta asiak­kai­taan hei­dän pro­ses­seis­saan. Työ­noh­jaus kehit­tää samal­la myös yksi­lön omaa toi­mi­juut­ta sekä orga­ni­saa­tion sisäis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja kykyä rat­kais­ta haas­tei­taan oma­toi­mi­ses­ti tulevaisuudessa.

Työ­noh­jaus on oman työn tut­ki­mis­ta, arvioin­tia ja kehit­tä­mis­tä. Työ­noh­jauk­ses­sa pysäh­dy­tään poh­ti­maan omaan työ­hön liit­ty­viä koke­muk­sia ja pää­mää­riä sekä eri­lai­sia työ­elä­män ilmiöi­tä. Työ­noh­jaus sel­keyt­tää ja antaa uut­ta pers­pek­tii­viä työelämään.

Työ­noh­jauk­sen hyö­dyt näky­vät sekä yksi­lö- että organisaatiotasolla

 • tavoit­teet selkiytyvät
 • teh­tä­vät ja roo­lit jäsentyvät
 • työs­ken­te­lyn suju­vuus paranee
 • muu­tos­ky­ky ja oppi­mi­nen lisääntyvät
 • joh­ta­mi­nen ja yhteis­työ kehittyvät
 • työ­hy­vin­voin­ti ja työn hal­lin­nan tun­ne paranevat
 • voi­ma­va­rat työs­sä ja elä­mäs­sä kasvavat
 • haas­ta­vien tilan­tei­den koh­taa­mi­nen helpottuu
 • vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot paranevat

Tyy­pil­li­siä työnohjaustilanteita

 • muu­tos­ti­lan­teet
 • esi­mies­työn kehittäminen
 • tii­mi­työn kehittäminen
 • pie­ny­rit­tä­jän haas­tei­den käsittely
 • työil­ma­pii­riin liit­ty­vät haasteet
 • vaa­ti­vien asia­kas­ti­lan­tei­den käsittely
 • työi­den­ti­tee­tin selkeyttäminen
 • tavoit­tei­den ja pää­mää­rien sel­keyt­tä­mi­nen yksi­lö- ja organisaatiotasolla
 • työ­hy­vin­voin­nin kehittäminen