Joh­ta­jan ja
esi­hen­ki­lön hyvinvointi

Arpeeti Oulun seutu

Joh­ta­jan ja esi­hen­ki­lön hyvinvointi

Joh­ta­mi­nen on kuor­mit­ta­vaa tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­työ­tä. Joh­ta­jaan koh­dis­tuu pal­jon eri­lai­sia vaa­ti­muk­sia, tun­tei­ta ja odo­tuk­sia, jot­ka voi­vat olla kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia.  Joh­ta­ja on myös avain­roo­lis­sa työyh­tei­sön tun­neil­mas­ton luo­mi­ses­sa. Joh­ta­ja­na toi­mi­mi­nen voi olla toi­si­naan yksi­näis­tä ja joh­ta­juu­des­sa kehit­ty­mi­nen vaa­tii kykyä itse­reflek­tioon. Joh­ta­mis­työs­sä­kään ei kan­na­ta kui­ten­kaan jää­dä yksin. On hyvä etsiä ver­tais­tu­kea ja välil­lä myös poh­tia asioi­ta esi­mer­kik­si työ­noh­jaa­jan kanssa.

Lue lisää blo­gis­ta: Joh­don työ­noh­jaus — Arpeeti

Esi­merk­ke­jä palveluista

Joh­ta­mi­nen ja tun­teet – luen­to 2 h

Luen­nol­la saa tuh­din tie­to­pa­ke­tin sii­tä, mil­lä kai­kil­la tavoil­la tun­teet vai­kut­ta­vat joh­ta­mi­seen ja joh­ta­jan hyvinvointiin.

Itse­myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­nen – luen­to 2 h

Luen­nol­la saa tie­tois­kun sii­tä, mitä itse­myö­tä­tun­to tar­koit­taa ja miten se tukee itsen­sä johtamista.

Myö­tä­tun­to­uu­pu­mus ihmis­suh­de­työs­sä – luen­to 1 h

Luen­to on tie­to­pa­ket­ti myö­tä­tun­to­uu­pu­muk­sen syn­ty­me­ka­nis­meis­ta ja sen ehkäisystä.

Itse­myö­tä­tun­toa joh­ta­jal­le ja esi­hen­ki­löil­le – val­men­nuk­set 4 tai 9 viikkoa

Val­men­nus kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti hyvin­voin­tiin ja itse­myö­tä­tun­toon. Itse­myö­tä­tun­toa kehi­te­tään mind­ful­ness-poh­jai­sil­la har­joi­tuk­sil­la. Val­men­nus koos­tuu vii­koit­tai­sis­ta 1,5 tun­nin mit­tai­sis­ta tapaa­mi­sis­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, ver­tai­sop­pi­mis­ta ja eri­lai­sia har­joit­tei­ta. Jokai­sel­la ker­ral­la osal­lis­tu­jat saa­vat sel­keät har­joit­te­luoh­jeet kotiin. Val­men­nus voi­daan toteut­taa yksi­lö- tai ryhmävalmennuksena.

Itsen­sä joh­ta­mi­sen ryh­mä­val­men­nus joh­ta­jil­le ja esihenkilöille

Val­men­nus koos­tuu vii­des­tä puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta jak­sos­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, eri­lai­sia har­joit­tei­ta sekä ver­tai­sop­pi­mis­ta. Jokai­sel­la jak­sol­la osal­lis­tu­jat saa­vat itsen­sä joh­ta­mi­seen työ­ka­lu­ja, joi­ta he pää­se­vät kokei­le­maan käy­tän­nös­sä jak­so­jen välil­lä. Kes­kei­nen tee­ma val­men­nuk­ses­sa on myös oman hyvin­voin­nin kan­nal­ta kes­tä­vien rat­kai­su­jen löytäminen.

Joh­don ja esi­hen­ki­löi­den työnohjaus

Joh­don ja esi­hen­ki­löi­den työ­noh­jaus voi olla yksi­lö­työ­noh­jaus­ta tai ryh­mä­muo­tois­ta. Työ­noh­jaus­ryh­mä voi­daan koo­ta saman työyh­tei­sön hen­ki­löis­tä ja usean eri orga­ni­saa­tion hen­ki­löis­tä. Työ­oh­jaus aut­taa joh­ta­jaa ja esi­hen­ki­löä syven­tä­mään ja tehos­ta­maan omaa itse­reflek­tio­taan. Työ­noh­jaa­jan kans­sa voi poh­tia omaa käyt­täy­ty­mis­tään ja sen vai­ku­tus­ta mui­hin ihmi­siin. Työ­noh­jaa­jan aut­taa myös teke­mään näky­väk­si ohjat­ta­vien usko­muk­sia. Ryh­mä­oh­jaus mah­dol­lis­taa lisäk­si ver­tai­sop­pi­mi­sen muil­ta joh­ta­jil­ta ja esihenkilöiltä.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?