Esi­hen­ki­löi­den itsen­sä johtaminen

Arpeeti Oulun seutu

Itsen­sä johtaminen

Itsen­sä joh­ta­mi­nen ei ole pel­käs­tään ajan­hal­lin­taa ja tavoit­tei­den aset­ta­mis­ta – se on oman ajat­te­lun­sa, teko­jen­sa ja tun­tei­den­sa hal­lin­taa. Itsen­sä joh­ta­mi­nen on myös omas­ta työ­hy­vin­voin­nis­taan huo­leh­ti­mis­ta. Itsen­sä joh­ta­mi­nen raken­tuu omien arvo­jen ja itse­tun­te­muk­sen varaan. Itsen­sä joh­ta­mi­ses­sa suun­tau­du­taan koh­ti sisäi­ses­ti moti­voi­via teh­tä­viä, mut­ta joh­de­taan itseä teke­mään myös epä­mie­lui­sem­pia asioi­ta. Kes­kiös­sä on myös omas­ta ylei­ses­tä hyvin­voin­nis­ta huolehtiminen.

Itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­jen kehit­tä­mi­nen on jat­ku­vaa työ­tä. Yksi­lö­ta­sol­la tämä vaa­tii itse­tun­te­muk­sen ja eri­lais­ten mie­len tai­to­jen kehit­tä­mis­tä. Työyh­tei­sö­jen tasol­la kyse on raken­tei­den ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­mien muok­kaa­mis­ta sel­lai­sik­si, jot­ka ruok­ki­vat sisäis­tä moti­voi­tu­mis­ta ja itseoh­jau­tu­vuut­ta. Joh­ta­mis- ja esi­hen­ki­lö­työs­sä itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­dot ovat perus­ta mui­den ihmis­ten onnis­tu­neel­le johtamiselle.

Lue lisää blo­gis­ta: Itsen­sä joh­ta­mi­nen — Arpeeti

Esi­merk­ke­jä palveluista

Itsen­sä joh­ta­mi­sen yksilövalmennus

Val­men­nus koos­tuu 8–12:sta tun­nin mit­tai­ses­ta ohjaus­ker­ras­ta. Tämän hen­ki­lö­koh­tai­sen kehit­ty­mis­pro­ses­sin aika­na ohjat­ta­va pää­see poh­ti­maan omaan toi­min­taan­sa ja arvo­jaan ammat­ti­lai­sen joh­dol­la. Samal­la voi­daan poh­tia omaa joh­ta­mi­si­den­ti­teet­tiä ja jäsen­tää joh­ta­mis­työn elementtejä.

Itse­myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­nen – luen­to 2 h

Luen­nol­la saa tie­tois­kun sii­tä, mitä itse­myö­tä­tun­to tar­koit­taa ja miten se tukee itsen­sä johtamista.

Myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­sen ryh­mä­val­men­nus joh­ta­jil­le ja esihenkilöille 

Val­men­nus koos­tuu vii­des­tä puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta jak­sos­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, eri­lai­sia har­joit­tei­ta ja ver­tai­sop­pi­mis­ta. Jokai­sel­la jak­sol­la osal­lis­tu­jat saa­vat itsen­sä joh­ta­mi­seen työ­ka­lu­ja, joi­ta he pää­se­vät kokei­le­maan käy­tän­nös­sä jak­so­jen välillä.

Mind­ful­ness ja itsen­sä joh­ta­mi­nen – 9 vii­kon ryh­mä­val­men­nus joh­ta­jil­le ja esihenkilöille

Mind­ful­ness-har­joit­te­lu kehit­tää sel­lai­sia tai­to­ja, jot­ka ovat olen­nai­sia itsen­sä joh­ta­mi­ses­sa. Tämä vaa­tii kui­ten­kin pit­kä­kes­tois­ta ja sään­nöl­lis­tä har­joit­te­lua. Val­men­nus kos­tuu yhdek­säs­tä 1,5 tun­nin mit­tai­ses­ta tapaa­mi­ses­ta val­men­ta­jan ja ryh­män kans­sa. Jokai­sel­la ker­ral­la osal­lis­tu­jat saa­vat ajan­ta­sais­ta tie­toa mind­ful­nes­sis­ta ja itsen­sä joh­ta­mi­ses­ta, sel­keät har­joit­te­luoh­jeet kotiin sekä ver­tais­tu­kea har­joit­te­lun onnis­tu­mi­sek­si ja oman joh­ta­mis­työn kehittämiseen.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?