Dia­lo­gi­nen johtaminen

Arpeeti Oulun seutu

Dia­lo­gi­nen johtaminen

Dia­lo­gi on yhdes­sä ajat­te­le­mis­ta ja ennak­ko­luu­lo­ton­ta kuun­te­le­mis­ta. Arjen kes­kus­te­lut työ­pai­koil­la jää­vät kii­reen ja mui­den häi­riö­te­ki­jöi­den takia usein hyvin pin­nal­li­sik­si. Näin mene­te­tään pal­jon sel­lais­ta tie­toa, joka oli­si saat­ta­nut olla elin­tär­ke­ää toi­min­nan kehit­tä­mi­sen kan­nal­ta. Arjen kes­kus­te­lui­ta lei­maa myös usein omien aja­tus­ten läpia­ja­mi­nen ja osal­lis­tu­mi­nen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen omien ennak­ko­luu­lo­jen­sa kaut­ta. Täl­löin vuo­ro­vai­ku­tus ajau­tuu hel­pos­ti puo­lus­tus­kan­nal­le puo­lin ja toi­sin. Täl­lai­nen ase­tel­ma ei edis­tä kehit­tä­mis­tä ja moni­mut­kais­ten ongel­mien rat­kai­se­mis­ta työyhteisöissä.

Dia­lo­gi läh­tee liik­keel­le aja­tuk­ses­ta, ettem­me itse tie­dä kaik­kea. Dia­lo­gis­sa ollaan kiin­nos­tu­nei­ta näke­my­se­rois­ta ja nii­den tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta oppia uut­ta. Tämä on tut­ki­tus­ti­kin paras läh­tö­koh­ta kehit­tää toi­min­taa ja ennal­taeh­käis­tä ris­ti­rii­to­ja. Dia­lo­gi vie aikaa, mut­ta sii­hen uhrat­tu aika mak­saa itsen­sä takai­sin tuot­ta­vuu­te­na, laa­tu­na, hyvin­voin­ti­na ja uusi­na inno­vaa­tioi­na. Dia­lo­gia ei syn­ny itses­tään, vaan sii­hen­kin pitää har­jaan­tua. Ensin on kui­ten­kin olen­nais­ta ymmär­tää, mitä dia­lo­gi kon­kreet­ti­ses­ti tarkoittaa.

Lue lisää blo­gis­ta: Dia­lo­gis­sa on voi­maa — Arpeeti

Esi­merk­ke­jä palveluista

Dia­lo­gis­sa on voi­maa – luen­to 1 h

Luen­nol­la saa syväl­lis­tä tie­toa sii­tä, mitä dia­lo­gi tar­koit­taa käy­tän­nös­sä ja mitä hyö­tyä sii­tä on työelämässä.

Dia­lo­gi­sen joh­ta­mi­sen valmennus

Val­men­nus koos­tuu kah­dek­sas­ta puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta works­ho­pis­ta, joi­hin sisäl­tyy alus­tus­luen­to­ja, eri­lai­sia har­joit­tei­ta sekä ver­tai­sop­pi­mis­ta. Val­men­nus pureu­tuu käy­tän­nön tasol­la dia­lo­gi­tai­to­jen kehit­tä­mi­seen. Works­hop­pien välil­lä osal­lis­tu­jat teke­vät työyh­tei­söis­sään dia­lo­gin hyö­dyn­tä­mi­sen kokei­lu­ja. Näi­tä kokei­lu­ja poh­di­taan pien­ryh­mis­sä, jol­loin pää­set teke­mään uusia oival­luk­sia koke­muk­sis­ta oppi­mi­sen kautta.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?