Itse­myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­sen etä­kou­lu­tus mar­ras­kuus­sa lauantaisin

 In Ajankohtaista, Avoimet koulutukset

Mar­ras­kuus­sa lau­an­tai­sin klo 10–13 Arpee­ti toteut­taa yhteis­työs­sä Poh­jois-Poh­jan­maan kesäy­li­opis­ton kans­sa itse­myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­sen kurs­sin. Kurs­si toteu­te­taan etä­nä, joten osal­lis­tu­mi­nen on help­poa koti­soh­val­ta tee- tai kah­vi­mu­kin kanssa.

Kurs­sin tavoit­tee­na on löy­tää kei­no­ja kehit­tyä ja ede­tä koh­ti tavoit­tei­ta omaa hyvin­voin­tia kun­nioit­ta­val­la taval­la. Tut­ki­mus­ten mukaan itse­myö­tä­tun­to on täl­lai­nen ominaisuus.

Ilmoit­tau­du muka­na ja kat­so lisä­tie­dot lin­kis­tä Itse­myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­nen / Poh­jois-Poh­jan­maan kesäy­li­opis­to (ppkyo.fi)

Voit kysyä suo­raan lisä­tie­to­ja myös minul­ta merja.julkunen@arpeeti.fi tai puh. 040 577 9167.

Recommended Posts