Itse­myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­nen ‑etä­kou­lu­tus

 In Ajankohtaista, Avoimet koulutukset

Itse­myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­nen ‑kou­lu­tus pide­tään Poh­jois-Poh­jan­maan kesäy­li­opis­ton kans­sa mar­ras­kuus­sa laun­tai­sin. Kurs­si on etäkoulutus.

Kou­lu­tus koos­tuu nel­jäs­tä kol­men tun­nin mit­tai­ses­ta jak­sos­ta. Jokai­sel­la jak­sol­la saat itse­si joh­ta­mi­seen työ­ka­lu­ja, joi­ta pää­set kokei­le­maan käy­tän­nös­sä jak­so­jen välillä.

1. Itse­myö­tä­tun­to ja hyvin­voin­ti 6.11. klo 10.00–13.00

Mitä itse­myö­tä­tun­to on ja mitä se ei ole? Miten itse­myö­tä­tun­toa kehi­tet­tään? Miten itse­myö­tä­tun­to vai­kut­taa hyvin­voin­tiin? Mil­loin stres­si on hai­tal­lis­ta? Miten itse­myö­tä­tun­to aut­taa stressinhallinnassa?

2. Tie­toi­nen läs­nä­olo ja kes­kit­ty­mi­nen 13.11. klo 10.00–13.00

Miten voi oppia kes­kit­ty­mään parem­min? Voi­ko aja­tuk­sia ja tun­tei­ta hal­li­ta? Miten voi paran­taa kog­ni­tii­vis­ta ergo­no­mi­aa? Joh­taa­ko hel­lit­tä­mi­nen tehokkuuteen?

3. Itse­myö­tä­tun­toi­nen ajan­hal­lin­ta 20.11. klo 10.00–13.00

Itsen­sä joh­ta­mi­nen omien arvo­jen kaut­ta — Tavoit­teet ja valin­nat ajan­käy­tön perus­ta­na — Itse­myö­tä­tun­toi­sia teko­ja arjes­sa — Jämäk­kyys ajanhallinnassa

4. Itse­myö­tä­tun­to ja kehit­ty­mi­nen 27.11. klo 10.00–13.00

Itse­myö­tä­tun­to ja moti­vaa­tio — Vakaa­ta ja rea­lis­tis­ta itsear­vos­tus­ta itse­myö­tä­tun­nos­ta — Kokei­lut ja jat­ku­va paran­ta­mi­nen kehit­ty­mi­ses­sä — Itse­myö­tä­tun­toi­nen onnis­tu­mis­ten ja epä­on­nis­tu­mis­ten käsit­te­ly mat­kal­la koh­ti tavoitteita

Lis­tä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: Itse­myö­tä­tun­toi­nen itsen­sä joh­ta­mi­nen / Poh­jois-Poh­jan­maan kesäy­li­opis­to (ppkyo.fi)

Recommended Posts