Itä­mai­nen tanssi

 In Ajankohtaista, Avoimet koulutukset, Uutiset

Itä­mai­nen tans­si ei var­si­nai­ses­ti kuu­lu Arpee­tin pal­ve­lui­hin. Teen sitä työ­tä pää­sään­töi­ses­ti sivu­toi­mi­se­na tun­tio­pet­ta­ja­na eri tahoil­la. Aina välil­lä kui­ten­kin minua pyy­de­tään työyh­tei­söi­hin tans­sit­ta­maan ihmi­siä itä­mai­ses­ti vir­kis­tys­päi­viin tai mui­hin tapahtumiin.

Itä­mai­nen tans­si on vuo­si­tu­han­sia van­ha tans­si­la­ji, jon­ka tar­koi­tus on ollut kun­nioit­taa nai­seut­ta. Itä­mai­sen tans­sin nai­si­han­ne on laa­ja: kaik­ki nai­set ovat kau­nii­ta ikään ja kokoon kat­so­mat­ta. Sanoi­sin, että itä­mai­sen tans­sin filo­so­fia on hyvin myö­tä­tun­toi­nen. Myö­tä­tun­to toi­sia ja itseä koh­taan on hyvin­voin­nin perus­ta. Itä­mai­nen tans­si myös huol­taa lem­peäl­lä taval­la kes­ki­var­ta­lon lihaksi.

Ole yhtey­des­sä, jos haluat minut ohjaa­maan itä­mais­ta tans­si työyh­tei­söö­si: merja.julkunen@arpeeti.fi tai puh. 040 577 9167.

Voit myös osal­lis­tua syk­syl­lä kai­kil­le avoi­mil­le viikkotunneilleni:

Oulu — Tans­sit­ta­mo — alkeis­kurs­si — Huom! Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy pian.

Itä­mai­nen tans­si 22.8.–28.11. | Tanssittamo

Muhos

Alkeis­jat­ko — perus­liik­keet omaa­vil­le Itä­mai­sen tans­sin alkeis­jat­ko­kurs­si MUHOS 90,00 € | OULUJOKI-OPISTO (opistopalvelut.fi)

Kes­ki­kurs­si — muu­ta­man vuo­den tans­si­neil­le Itä­mai­sen tans­sin kes­ki­kurs­si MUHOS 90,00 € | OULUJOKI-OPISTO (opistopalvelut.fi)

Recommended Posts