Ilmoit­tau­tu­mi­nen mind­ful­ness-kurs­seil­le on alkanut

 In Ajankohtaista, Avoimet koulutukset

Täs­sä­pä ilmoit­tau­tu­mis­lin­kit syk­syn mind­ful­ness-kurs­seil­le­ni.

Pää­set tutus­tu­maan kurs­seil­la­ni mind­ful­nes­siin joko etä­nä tai Muhok­sel­la lähio­pe­tuk­ses­sa. Etä­kurs­sit ovat nel­jän vii­kon ja lähi­kurs­si kah­dek­san vii­kon mittainen. 


Opi hel­lit­tä­mään — joh­da­tus mind­ful­nes­siin

Etä­kou­lu­tus -
Pie­tar­saa­ren suo­men­kie­li­nen työ­väen­opis­to
Ajan­koh­ta: ma klo 18.00 – 19.15
Päi­vä­mää­rät: 6.9.2021 — 27.9.2021
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Opi hel­lit­tä­mään — joh­da­tus mind­ful­nes­siin ‑verk­ko­kurs­si 20,00 € | Pie­tar­saa­ren suo­men­kie­li­nen työ­väen­opis­to (opistopalvelut.fi)

Etä­kou­lu­tus — Iin kan­sa­lais­opis­to
Ajan­koh­ta: ma klo 18.00 – 19.15
Päi­vä­mää­rät: 4.10. – 1.11. (vii­kol­la 43 ei ole tun­te­ja)
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Opi hel­lit­tä­mään – joh­dan­to mind­ful­nes­siin 12,00 € | Iin kun­ta/Ii-ins­ti­tuut­ti/­kan­sa­lais­opis­to ja tai­de­kou­lu (opistopalvelut.fi)

Lähio­pe­tus - Oulu­jo­ki-Opis­to
Ajan­koh­ta: ti klo 18.15 – 19.45
Päi­vä­mää­rät: 21.9. – 16.11. (vii­kol­la 43 ei ole tun­te­ja)
Opi hel­lit­tä­mään – mind­ful­nes­sin perus­kurs­si MUHOS 39,00 € | OULUJOKI-OPISTO (opistopalvelut.fi)

Kurs­seil­la saat tie­toa sii­tä, mitä mind­ful­ness on, miten mind­ful­nes­sia har­joi­te­taan ja miten mind­ful­ness tukee hyvin­voin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Kurs­sil­la voit kokeil­la eri­lai­sia medi­taa­tio­har­joit­tei­ta. Saat myös vink­ke­jä, miten mind­ful­nes­sin voi tuo­da osak­si arjen aska­rei­ta. Jokai­sel­la ker­ral­la pää­set tutus­tu­maan myös hyvin­voin­nin ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen psy­ko­lo­gian tee­moi­hin.

Aiem­pien kurs­sien osal­lis­tu­jat ovat olleet yllät­ty­nei­tä sii­tä, miten moni­puo­li­ses­ti mind­ful­nes­sia voi elä­mäs­sä soveltaa.

Mind­ful­ness eli tie­toi­nen läs­nä­olo on hyväk­sy­vää ympä­ris­tön, oman mie­len ja kehon havain­noin­tia. Hyväk­syn­nän kaut­ta oppii hel­lit­tä­mis­tä, uut­ta suh­tau­tu­mis­ta­paa mie­len tul­kin­toi­hin sekä tapo­ja kehit­tää hyvin­voin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Lue lisää mind­ful­nes­sis­ta blo­gis­ta­ni: Mind­ful­ness on enem­män kuin stres­sin­hal­lin­ta­kei­no — Arpeeti % %

Recommended Posts