Ennak­ko­tie­toa syk­syl­lä alka­vis­ta mindfulness-kursseista

 In Ajankohtaista, Avoimet koulutukset

Pidän syk­syl­lä kak­si nel­jän vii­kon mit­tais­ta mind­ful­nes­sin tutus­tu­mis­kurs­sia etä­kou­lu­tuk­se­na.
Lisäk­si toteu­tan Muhok­sel­la kah­dek­san vii­kon mit­tai­sen kurs­sin lähiopetuksena.

Lisä­tie­to­ja kursseista:

Opi hel­lit­tä­mään — joh­da­tus mind­ful­nes­siin
Etä­kou­lu­tus — Pie­tar­saa­ren suo­men­kie­li­nen työ­väen­opis­to
Ajan­koh­ta: ma klo 18.00 – 19.15
Päi­vä­mää­rät: 6.9.2021 — 27.9.2021
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Opi hel­lit­tä­mään — joh­da­tus mind­ful­nes­siin ‑verk­ko­kurs­si 20,00 € | Pie­tar­saa­ren suo­men­kie­li­nen työ­väen­opis­to (opistopalvelut.fi)

Etä­kou­lu­tus — Iin kan­sa­lais­opis­to
Ajan­koh­ta: ma klo 18.00 – 19.15
Päi­vä­mää­rät: 4.10. – 1.11. (vii­kol­la 43 ei ole tun­te­ja)
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Opi hel­lit­tä­mään – joh­dan­to mind­ful­nes­siin 12,00 € | Iin kun­ta/Ii-ins­ti­tuut­ti/­kan­sa­lais­opis­to ja tai­de­kou­lu (opistopalvelut.fi)

Lähio­pe­tus ‑Oulu­jo­ki-Opis­to
Ajan­koh­ta: ti klo 18.15 – 19.45
Päi­vä­mää­rät: 21.9. – 16.11. (vii­kol­la 43 ei ole tun­te­ja)
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Opi hel­lit­tä­mään – mind­ful­nes­sin perus­kurs­si MUHOS 39,00 € | OULUJOKI-OPISTO (opistopalvelut.fi)

Mind­ful­ness eli tie­toi­nen läs­nä­olo on hyväk­sy­vää ympä­ris­tön, oman mie­len ja kehon havain­noin­tia. Hyväk­syn­nän kaut­ta oppii hel­lit­tä­mis­tä, uut­ta suh­tau­tu­mis­ta­paa mie­len tul­kin­toi­hin sekä tapo­ja kehit­tää hyvin­voin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Kurs­sil­ta saa hyvät läh­tö­koh­dat omaeh­toi­seen mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­seen. Jokai­sel­la ker­ral­la pää­see tutus­tu­maan myös hyvin­voin­nin psy­ko­lo­gian teemoihin. 

Aiem­pien kurs­sien osal­lis­tu­jat ovat olleet yllät­ty­nei­tä sii­tä, miten moni­puo­li­ses­ti mind­ful­nes­sia voi elä­mäs­sä soveltaa.

Lue lisää mind­ful­nes­sis­ta blo­gis­ta­ni: Mind­ful­ness on enem­män kuin stres­sin­hal­lin­ta­kei­no — Arpeeti

Uusimmat artikkelit