Ener­gi­aa työelämään

Arpeeti Oulun seutu

Ener­gi­aa työhyvinvoinnista

Työ­hy­vin­voin­ti on läh­tö­koh­ta työs­sä hyvin suo­riu­tu­mi­sel­le. Par­haim­mil­laan työ­hy­vin­voin­ti joh­taa työn imuun, joka ilme­nee hyvän suo­riu­tu­mi­sen lisäk­si vah­va­na moti­vaa­tio­na, tar­mok­kuu­te­na, sin­nik­kyy­te­nä, sitou­tu­mi­se­na, aloit­teel­li­suu­te­na, roo­li­ra­jat ylit­tä­vä­nä työs­ken­te­ly­nä ja inno­va­tii­vi­suu­te­na. Täl­löin työ tuot­taa innos­tuk­sen, mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ja mie­li­hy­vän tun­tei­ta. Kaik­ki tämä näkyy kas­vu­na ja kehi­tyk­se­nä sekä yksi­lö- että organisaatiotasolla.

Työ­pa­hoin­voin­ti näkyy pois­sao­loi­na, työs­sä suo­riu­tu­mi­sen ja sitou­tu­mi­sen puut­tei­na sekä inno­vaa­tio­ky­vyn heik­ke­ne­mi­se­nä. Täs­tä seu­raa orga­ni­saa­tioil­le vuo­sit­tain mit­ta­via kustannuksia.

Autam­me sinua löy­tä­mään oman tai orga­ni­saa­tio­si työ­hy­vin­voin­nin kul­ma­ki­vet. Tämä voi olla työ­noh­jaus­ta, val­men­nus­ta, kou­lu­tus­ta tai vaik­ka­pa työpajoja.

Ota yhteyt­tä, niin poh­di­taan yhdes­sä mil­lai­nen pal­ve­lu sopii juu­ri sinun tilanteeseesi.

Itse­myö­tä­tun­to hyvin­voin­nin lähteenä

Itse­myö­tä­tun­to tar­koit­taa sitä, että olem­me itseäm­me koh­taan ymmär­tä­väi­siä ja ystä­väl­li­siä koh­da­tes­sam­me epä­on­nis­tu­mi­sia ja haas­tei­ta. Itse­myö­tä­tun­to­tai­to­jen kehit­ty­mi­nen paran­taa ihmi­sen psy­ko­lo­gis­ta hyvin­voin­tia ja tekee toi­min­nas­ta proak­tii­vis­ta ja teho­kas­ta kun haas­tei­ta kohdataan.

Itse­myö­tä­tun­to ei tar­koi­ta itsek­kyyt­tä, itse­kes­kei­syyt­tä tai omien vir­hei­den kiel­tä­mis­tä. Itse­myö­tä­tun­to­tai­toi­hin liit­ty­vät rea­lis­ti­set itsear­vioin­ti­ky­vyt ja vakaa oma­nar­von­tun­to, joi­den  poh­jal­ta omien vir­hei­den myön­tä­mi­nen ja kor­jaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta neut­raa­lil­la tavalla.

Hei­kot itse­myö­tä­tun­to­tai­dot ovat yhtey­des­sä ahdis­tuk­seen, stres­siin, masen­nuk­seen ja lii­al­li­seen haas­tei­den pohdiskeluun.

Autam­me poh­ti­maan itse­myö­tä­tun­to­tai­to­ja joko yksi­lö- tai ryh­mä­muo­toi­sen työ­noh­jauk­sen avul­la. Jär­jes­täm­me itse­myö­tä­tun­nos­ta myös lyhyi­tä vuo­ro­vai­kut­tei­sia luen­to­ja, joi­den tar­koi­tuk­se­na on havah­dut­taa kuu­li­joi­ta miet­ti­mään omia itse­myö­tä­tun­to­tai­to­jaan ja hyvinvointiaan.

Työi­den­ti­teet­ti voimavarana

Työi­den­ti­teet­ti ilmen­tää sitä, mil­lai­se­na ihmi­nen kokee itsen­sä yli­pää­tään ja miten hän toteut­taa itse­ään suh­tees­sa työ­hön­sä, osaa­mi­seen­sa, kehit­ty­mi­seen­sä ja orga­ni­saa­tioon, jos­sa hän työskentelee.

Eheä työi­den­ti­teet­ti on työ­hy­vin­voin­nin, kehit­ty­mi­sen ja työ­hön sitou­tu­mi­sen perus­ta. Muu­tos­ten ja jat­ku­van uudis­tu­mi­sen kes­kel­lä työi­den­ti­teet­ti saat­taa kui­ten­kin rapautua.

Työi­den­ti­tee­tin muu­tos on edel­ly­tys sil­le, että orga­ni­saa­tios­sa tapah­tu­vat muu­tok­set kon­kre­ti­soi­tu­vat ihmis­ten arki­työ­hön. Muu­tos­ten kes­kel­lä myös hen­ki­lö­koh­tai­sel­le iden­ti­teet­ti­työl­le on annet­ta­va tilaa ja työ­vä­li­nei­tä.  Jos iden­ti­teet­ti­työ jää teke­mät­tä, voi seu­rauk­se­na olla uupu­mus­ta, uhriu­tu­mis­ta, kyy­ni­syyt­tä, sitou­tu­mat­to­muut­ta ja osaa­mat­to­muu­den kokemusta.

Iden­ti­teet­ti­työn tar­koi­tuk­se­na vah­vis­taa omaa työi­den­ti­teet­ti­ään ja amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tään, hah­mot­taa omaa työ­roo­li­aan parem­min ja raken­taa työyh­tei­sön ihmis­suh­tei­ta toi­mi­vik­si. Eri ihmis­ten kans­sa iden­ti­teet­ti­työ­hön tar­vi­taan eri­lai­sia lähes­ty­mis­ta­po­ja. Esi­mies­ten roo­li iden­ti­teet­ti­työs­sä on siten merkittävä.

Hyvän esi­mie­hey­den ja joh­ta­juu­den taus­tal­la on myös vah­va työi­den­ti­teet­ti. Tämä tar­koit­taa oman hen­ki­lö­koh­tai­sen joh­ta­juu­den yti­mi­nen löy­tä­mis­tä ja poh­din­taa sii­tä, mitä joh­ta­ja­na toi­mi­mi­nen yli­pää­tään tar­koit­taa. Tätä poh­din­ta­työ­tä kan­nat­taa teh­dä eten­kin joh­ta­ja- ja esi­mie­su­ral­le siir­ryt­täes­sä, mut­ta myös muis­sa uran muu­tos­ti­lan­teis­sa. Pahoin­voin­ti työs­sä voi olla merk­ki iden­ti­teet­ti­työn tarpeellisuudesta.

Autam­me sinua ja orga­ni­saa­tio­ta­si teke­mään iden­ti­teet­ti­työ­tä voi­ma­va­ra­kes­kei­ses­ti muu­tos­ten kes­kel­lä. Kon­kreet­ti­ses­ti tämä voi olla esi­mies­ten val­men­ta­mis­ta iden­ti­teet­ti­työ­hön, tai yksi­lö­koh­tais­ta tai ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä oman työi­den­ti­tee­tin vahvistamiseksi.

Vir­keyt­tä henkilöstötilaisuuksilla

Hen­ki­lös­tö­ti­lai­suu­det ovat par­haim­mil­laan toi­min­taa kehit­tä­viä tai perus­toi­min­taa tuke­via tilai­suuk­sia, jois­sa voi­daan ottaa pers­pek­tii­viä arjen kii­rei­siin ja tutus­tua toi­siin parem­min. Hen­ki­lös­tö­ti­lai­suu­det tuke­vat joh­ta­mis­ta ja työ­hy­vin­voin­tia, jos nämä asiat ovat muu­toin­kin orga­ni­saa­tios­sa kunnossa.

Hen­ki­lös­tö­ti­lai­suu­det ovat aina rahal­li­nen ja työ­ajal­li­nen sat­saus, joten nii­den tuli­si tukea perus­toi­min­taa mah­dol­li­sim­man hyvin. Hen­ki­lös­tö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­te­lyt vaa­ti­vat myös pal­jon aikaa ja suunnittelua.

Autam­me sinua suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan hen­ki­lös­tö­ti­lai­suu­ten­ne siten, että niis­tä tuli­si tavoit­teel­li­sia ja orga­ni­soin­ti oli­si sinul­le help­poa. Tilai­suus voi olla kehit­tä­mis­päi­vä, suun­nit­te­lu­päi­vä, työ­pa­ja, tii­mi­päi­vä, vir­kis­tys­päi­vä tai jokin muu vastaava.