Arpee­tin yrit­tä­jä aloit­taa tohtoriopinnot

 In Ajankohtaista, Uutiset

Arpee­tin yrit­tä­jä aloit­taa toh­to­rio­pin­not Lapin yli­opis­tos­sa elo­kuus­sa 2022. Väi­tös­kir­ja on kui­ten­kin jo työn alla. Sen aihee­na on mind­ful­nes­sin ja itse­myö­tä­tun­non yhteys työ­uu­pu­muk­seen ja työn imuun. Mer­ja uskoo, että toh­to­rio­pin­not ja väi­tös­kir­ja­työ tuo uut­ta syvyyt­tä myös Arpee­tin palveluihin.

Väi­tös­kir­jas­sa lähes­ty­tään aihet­ta työn vaa­ti­muk­set ja voi­ma­va­ra ‑mal­lin (JD‑R) kaut­ta. Mal­li pyr­kii sel­vit­tä­mään, miten eri­lai­set työn vaa­ti­muk­set ja voi­ma­va­rat vai­kut­ta­vat työ­uu­pu­muk­seen ja työ imuun. Mal­lia on tut­kit­tu vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen aika­na niin Suo­mes­sa kuin muuallakin. 

JD‑R ‑mal­lin mukaan eri­lai­set työn vaa­ti­muk­set ja voi­ma­va­rat, vai­kut­ta­vat työ­hy­vin­voin­tiin ja sitä kaut­ta suo­riu­tu­mi­seen. Kor­keam­mat työn vaa­ti­muk­set ja vähäi­set työn voi­ma­va­rat ovat yhtey­des­sä kor­keam­paan uupu­muk­seen (uupu­mis­pro­ses­si) ja kor­keam­mat työn voi­ma­va­rat ovat yhtey­des­sä kor­keam­paan työn imuun (moti­vaa­tio­pro­ses­si). Tämän lisäk­si eri­lai­set hen­ki­lö­koh­tai­set voi­ma­va­rat työ­te­ki­jäs­sä itses­sään vai­kut­ta­vat sekä uupu­mis­pro­ses­siin että motivaatioprosessiin. 

Eri­tyi­ses­ti on tut­kit­tu sel­lais­ten hen­ki­lö­koh­tais­ten voi­ma­va­ro­jen vai­ku­tus­ta moti­vaa­tio­pro­ses­siin kuten esi­mer­kik­si minä­pys­ty­vyys, opti­mis­ti­suus ja itse­tun­to. On myös teo­ri­soi­tu, että itse­sää­te­lyyn liit­ty­vät hen­ki­lö­koh­tai­set voi­ma­va­rat voi­vat vai­kut­taa uupu­mis­pro­ses­siin. Täs­tä aihees­ta on kui­ten­kin vas­ta vähäi­ses­sä mää­rin tut­ki­mus­ta. Alus­ta­vaa tut­ki­mus­näyt­töä on sii­tä, että mind­ful­ness ja itse­myö­tä­tun­to voi­vat olla täl­lai­sia voi­ma­va­ro­ja. Tekeil­lä ole­va väi­tös­kir­ja tuo tähän koh­taan puut­tu­vaa tietoa.

Läh­teet:

Bak­ker, A. B. & Deme­rou­ti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: Sta­te of the art. Jour­nal of mana­ge­rial psyc­ho­lo­gy, 22(3), 309–328. https://doi.org/10.1108/02683940710733115

Bak­ker, A. B. & de Vries, J. D. (2021). Job Demands-Resources theo­ry and self-regu­la­tion: New expla­na­tions and reme­dies for job bur­nout. Anxie­ty, stress, and coping, 34(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/10615806.2020.1797695

Bak­ker, A. B. & van Woer­kom, M. (2017). Flow at Work: A Self-Deter­mi­na­tion Pers­pec­ti­ve. Occu­pa­tio­nal Health Science, 1(1), 47–65. https://doi.org/10.1007/s41542-017‑0003‑3

Lese­ner, T., Gusy, B. & Wol­ter, C. (2019). The job demands-resources model: A meta-ana­ly­tic review of lon­gi­tu­di­nal stu­dies. Work and stress, 33(1), 76–103. https://doi.org/10.1080/02678373.2018.1529065

Schau­fe­li, W. B. (2017). Applying the Job Demands-Resources model: A ‘how to’ gui­de to mea­su­ring and tackling work enga­ge­ment and bur­nout. Orga­niza­tio­nal dyna­mics, 46(2)

Xant­ho­pou­lou, D., Bak­ker, A. B., Deme­rou­ti, E. & Schau­fe­li, W. B. (2007). The Role of Per­so­nal Resources in the Job Demands-Resources Model. Inter­na­tio­nal jour­nal of stress mana­ge­ment, 14(2), 121–141. https://doi.org/10.1037/1072–5245.14.2.121

Xant­ho­pou­lou, D., Bak­ker, A. B., Deme­rou­ti, E. & Schau­fe­li, W. B. (2009). Reci­procal rela­tions­hips between job resources, per­so­nal resources, and work enga­ge­ment. Jour­nal of voca­tio­nal beha­vior, 74(3), 235–244. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.11.003

Xant­ho­pou­lou, D., Bak­ker, A., Dol­lard, M., Deme­rou­ti, E., Schau­fe­li, W., Taris, T. & Schreurs, P. (2007). When do job demands par­ticu­lar­ly pre­dict bur­nout?: The mode­ra­ting role of job resources. Jour­nal of mana­ge­rial psyc­ho­lo­gy, 22(8), 766–786. https://doi.org/10.1108/02683940710837714

Airi­la, A., Haka­nen, J. J., Schau­fe­li, W. B., Luuk­ko­nen, R., Puna­kal­lio, A. & Lusa, S. (2014). Are job and per­so­nal resources associa­ted with work abi­li­ty 10 years later? The media­ting role of work enga­ge­ment. Work and stress, 28(1), 87–105.

Recommended Posts