Arpeeti logo

Arpee­ti aut­taa tuo­maan tolok­kua työ­elä­mään ja löy­tä­mään muu­tok­seen tar­vit­ta­vat voi­ma­va­rat orga­ni­saa­tion ja työn­te­ki­jän itsen­sä sisältä.

Arpeeti Oulun seutu

Tolok­kua työelämään

Arpee­ti halu­aa mah­dol­lis­taa pal­ve­luil­laan uusien voi­ma­va­ro­jen ja eri­lai­sen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen työ­elä­mäs­sä. Pal­ve­lut edis­tä­vät hyvin­voin­tia ja suo­ri­tus­ky­kyä. Kes­kiös­sä ovat aina asiak­kaan tarpeet.

Hyvät rat­kai­sut ovat usein yksin­ker­tai­sia ja käy­tän­nön­lä­hei­siä. Arpee­tin toi­min­taa ohjaa­kin olen­nai­seen kes­kit­ty­mi­nen ja maa­lais­jär­ki – eli tolok­ku työelämässä.

Arpeeti kasvi-ikoni

Kas­vu ja kehitys

Joh­ta­mi­nen, tii­mi­työ ja muu­tok­set ovat työ­elä­män joka­päi­väi­siä haas­tei­ta. Pal­ve­lum­me antaa sinul­le työ­ka­lut haas­tei­den raken­ta­vaan käsit­te­lyyn ja rat­kai­su­jen löy­tä­mi­seen orga­ni­saa­tion sisältä.

Arpeeti aurinko-ikoni

Ener­gi­aa työelämään

Hyvää työ­tä tekee sil­loin, kun voi hyvin. Työ­hy­vin­voin­nin saa­vut­ta­mi­nen ei ole sat­tu­man kaup­paa, vaan sen eteen on teh­tä­vä aktii­vi­ses­ti töi­tä. Ker­rom­me kei­not työ­hy­vin­voin­nin saa­vut­ta­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen sekä oman työi­den­ti­tee­tin löy­tä­mi­seen. Yri­tys on niin vah­va kuin sen työn­te­ki­jät ovat.

Arpeeti Aalto-ikoni

Toi­min­nan ulappa

Hen­ki­lös­tön toi­min­nan raken­ta­mi­nen stra­te­gi­ses­ti kes­tä­väl­le poh­jal­le on yri­tyk­sen eli­neh­to. Ker­rom­me, kuin­ka hen­ki­lös­tön voi­ma­va­rat val­jas­te­taan yri­tyk­sen käyt­töön tehokkaasti.

Arpeeti Merja Julkunen

Yrit­tä­jäe­sit­te­ly

Työ­elä­män suju­vuus ja ihmis­ten hyvin­voin­ti ovat lähel­lä sydän­tä­ni. Hyvin­voin­ti on perus­ta sil­le, että ihmi­set jak­sa­vat, viih­ty­vät ja kehit­ty­vät työs­sään. Orga­ni­saa­tioi­den pro­ses­sien sel­keys ja toi­mi­vuus puo­les­taan vai­kut­ta­vat suun­nat­to­mas­ti työ­mo­ti­vaa­tioon ja toi­min­nan tuloksiin.

Haluan olla kehit­tä­mis­sä työ­elä­mää ihmis­ten ja orga­ni­saa­tioi­den hyväk­si. Tähän työ­hön pers­pek­tii­viä tuo 20 vuo­den mit­tai­nen työ­ura­ni yksi­tyis- ja jul­kis­sek­to­rin esi­mies- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vis­sä. Työ­elä­män ilmiöi­tä poh­din par­hail­laan myös työ­noh­jaa­jan ja kas­va­tus­tie­teen mais­te­rin opin­nois­sa, jot­ka pai­not­tu­vat työ­elä­män ja hyvin­voin­nin psykologiaan.

Blo­gi

Lue Mer­jan aja­tuk­sia esi­mer­kik­si työ­hy­vin­voin­nis­ta, joh­ta­mi­ses­ta ja työnohjauksesta.

Vii­mei­sim­mät artikkelit

Asia­kas­ko­ke­muk­sia

  • Olen Mer­jan kans­sa jutel­les­sa­ni sel­kiyt­tä­nyt omia aja­tuk­sia­ni ja tavoit­tei­ta­ni yrit­tä­jä­nä. Tun­nel­ma val­men­nuk­sis­sa on ollut ren­to ja avoin.

    Nii­na Ailovuo Sie­lun­lii­ke