Arpeeti logo

Arpee­ti aut­taa tuo­maan tolok­kua työ­elä­mään ja löy­tä­mään muu­tok­seen tar­vit­ta­vat voi­ma­va­rat orga­ni­saa­tion ja työn­te­ki­jän itsen­sä sisältä.

Arpeeti Oulun seutu

Tolok­kua työelämään

Arpee­ti halu­aa mah­dol­lis­taa pal­ve­luil­laan uusien voi­ma­va­ro­jen ja eri­lai­sen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen työ­elä­mäs­sä. Pal­ve­lut edis­tä­vät hyvin­voin­tia ja suo­ri­tus­ky­kyä. Kes­kiös­sä ovat aina asiak­kaan tarpeet.

Hyvät rat­kai­sut ovat usein yksin­ker­tai­sia ja käy­tän­nön­lä­hei­siä. Arpee­tin toi­min­taa ohjaa­kin olen­nai­seen kes­kit­ty­mi­nen ja maa­lais­jär­ki – eli tolok­ku työelämässä.

Arpeeti kasvi-ikoni

Kas­vu ja kehitys

Eli­ni­käi­nen oppi­mi­nen ja jat­ku­va kehit­tä­mi­nen ovat osa työ­elä­mää. Pal­ve­lu­ni aut­ta­vat sinua tehos­ta­maan koke­muk­sis­ta oppi­mis­ta, yllä­pi­tä­mään hyvin­voin­tia ja kehit­tä­mään työyh­tei­sö­jen toimintaa.

Arpeeti aurinko-ikoni

Ener­gi­aa työelämään

Kun voi hyvin, se näkyy myös työn­jäl­jes­sä. Työ­hy­vin­voin­nin saa­vut­ta­mi­nen ei ole sat­tu­man­kaup­paa, vaan sen eteen on teh­tä­vä aktii­vi­ses­ti töi­tä. Autan löy­tä­mään kei­not työ­hy­vin­voin­nin saa­vut­ta­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen. Työyh­tei­sö on niin vah­va kuin sen työn­te­ki­jät ovat.

Arpeeti Aalto-ikoni

Toi­min­nan ulappa

Joh­ta­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus ja muu­tok­set ovat työ­elä­män joka­päi­väi­siä haas­tei­ta. Pal­ve­lu­ni anta­vat sinul­le työ­ka­lu­ja näi­den haas­ta­vien tilan­tei­den sel­vit­tä­mi­seen ja opit löy­tä­mään rat­kai­su­ja orga­ni­saa­tion sisältä.

Arpeeti Merja Julkunen

Yrit­tä­jäe­sit­te­ly

Työ­elä­män suju­vuus ja ihmis­ten hyvin­voin­ti ovat lähel­lä sydän­tä­ni. Hyvin­voin­ti on perus­ta sil­le, että ihmi­set jak­sa­vat, viih­ty­vät ja kehit­ty­vät työs­sään. Orga­ni­saa­tioi­den pro­ses­sien sel­keys ja toi­mi­vuus puo­les­taan vai­kut­ta­vat suun­nat­to­mas­ti työ­mo­ti­vaa­tioon ja toi­min­nan tuloksiin.

Haluan olla kehit­tä­mis­sä työ­elä­mää ihmis­ten ja orga­ni­saa­tioi­den hyväk­si. Tähän työ­hön pers­pek­tii­viä tuo 25 vuo­den mit­tai­nen työ­ura­ni yksi­tyis- ja jul­kis­sek­to­rin esi­mies- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vis­sä. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri sekä kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri kas­va­tusp­sy­ko­lo­gias­ta. Jäl­kim­mäi­set opin­not olen eri­tyi­ses­ti suun­nan­nut työ­elä­män ja työ­hy­vin­voin­nin psy­ko­lo­gi­aan. Täl­lä het­kel­lä teen väi­tös­kir­jaa itse­myö­tä­tun­non yhtey­des­tä työ­uu­pu­muk­seen ja työn imuun. Olen myös työ­noh­jaa­ja STO­ry, mindfulness‑tun­ne­tai­to­val­men­ta­ja ja minul­la on suo­ri­tet­tu­na opet­ta­jan peda­go­gi­set opinnot.

Asia­kas­ko­ke­muk­sia

  • Olen Mer­jan kans­sa jutel­les­sa­ni sel­kiyt­tä­nyt omia aja­tuk­sia­ni ja tavoit­tei­ta­ni yrit­tä­jä­nä. Tun­nel­ma val­men­nuk­sis­sa on ollut ren­to ja avoin.

    Nii­na Ailovuo Sie­lun­lii­ke
  • Olen teh­nyt Mer­jan kans­sa yhteis­työ­tä eri yhteyk­sis­sä. Hänel­lä on vank­ka asian­tun­te­mus monis­ta työ­hön liit­ty­vis­tä tee­mois­ta, niin kou­lut­ta­ja­na kuin työ­noh­jaa­ja­na. Yhteis­työ on ollut mut­ka­ton­ta ja sujuvaa.

    Heli Kurik­ka­la Oulun yli­opis­to
  • Mer­ja on kou­lut­ta­ja­na ryh­män yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­va, asian­sa erin­omai­ses­ti osaa­va ammat­ti­lai­nen. Hänen luo­man­sa tun­nel­ma ope­tus­ti­lan­teis­sa kan­nus­taa oppi­maan ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen sekä ryh­män tois­ten jäsen­ten, että kou­lut­ta­ja-Mer­jan kans­sa. Suo­sit­te­len Mer­jaa läm­pi­mäs­ti asian­tun­ti­jak­si ja erin­omai­sen tun­nel­man luo­jak­si opetustilanteisiin.

    Outi Heik­ki­lä kou­lu­tus­pääl­lik­kö PSK-Aikuisopisto